TIME UP
ประกวดโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 15 (ประจำปี 2564)

01 กรกฎาคม 2564 - 15 ตุลาคม 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา

     โครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช” ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 โดยบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยรักการอ่าน คิด วิเคราะห์ ใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอดสิ่งที่อ่านออกมาเป็นผลงานศิลปะ

รายละเอียด เงินรางวัล 1,415,000
TIME UP
ประกวดแผนธุรกิจ โครงการ DTN BUSINESS PLAN AWARD 2021 ชี้ช่องโอกาส บุกตลาดด้วย FTA

01 กรกฎาคม 2564 - 30 กรกฎาคม 2564

ประชาชนทั่วไป, องค์กร

     กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ดำเนินโครงการ DTN Business Plan Award 2021 “ชี้ช่องโอกาส บุกตลาดด้วย FTA” เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ประกอบการเรียนรู้การจัดทำแผนธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดเพื่อขยายตลาดส่งออกสู่การค้าเสรี

TIME UP
ประกวดผลงานเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2564

19 กรกฎาคม 2564 - 01 พฤศจิกายน 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา

     กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

รายละเอียด เงินรางวัล 300,000
TIME UP
ประกวดแข่งขันออกแบบโครงการสำรวจอวกาศระดับเยาวชน Space Youth Challenge 2021 : ยอดเยาวชน คนอวกาศ

01 กรกฎาคม 2564 - 31 ตุลาคม 2564

นักเรียน

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับบริษัท Private Division ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบโครงการสำรวจอวกาศระดับเยาวชน

รายละเอียด เงินรางวัล 100,000
TIME UP
ประกวดคลิป VDO หัวข้อ ขนส่งทางราง เส้นทางสร้างความสุข

01 กรกฎาคม 2564 - 31 สิงหาคม 2564

นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป VDO หัวข้อ “ขนส่งทางราง เส้นทางสร้างความสุข”

รายละเอียด เงินรางวัล 100,000
TIME UP
ประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 52

01 กรกฎาคม 2564 - 05 พฤศจิกายน 2564

นักเรียน

บริษัท เพนเทล (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญน้อง ๆ อายุไม่เกิน 15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 52 ณ ประเทศญี่ปุ่น ชิงรางวัลสูงสุด Japanese Foreign Minister’s Award

รายละเอียด เงินรางวัล 10,000
TIME UP
ประกวดวาดภาพระบายสี แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้ ปี 4

01 กรกฎาคม 2564 - 31 สิงหาคม 2564

นิสิต/นักศึกษา

     มูลนิธิปันปัญญา ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี "แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้" ปี 4 ชิงทุนการศึกษาและของรางวัล มูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รายละเอียด เงินรางวัล 50,000
TIME UP
ประกวดวรรณกรรมรางวัล วรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

01 กรกฎาคม 2564 - 31 สิงหาคม 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน และประชาชนทั่วไป...

TIME UP
ประกวดวีดิทัศน์ NIA Creative Contest 2021 Images of Future: Future of the Next Gen

01 กรกฎาคม 2564 - 30 กรกฎาคม 2564

นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับ Urban Creature ขอเชิญนักศึกษา และประาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวีดิทัศน์ "NIA Creative Contest 2021" หัวข้อ "Images of Future: Future of the Next Gen" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 170,000 บาท

รายละเอียด เงินรางวัล 170,000
TIME UP
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ Kindness during Crises : ในวิกฤต มีน้ำใจ

01 กรกฎาคม 2564 - 31 สิงหาคม 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) สภากาชาดไทย และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ร่วมกับ Thai News Pix, National Geographic Thailand และ Thai PBS ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย

รายละเอียด เงินรางวัล 47,000
TIME UP
ประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 หัวข้อ หนังสือ

01 กรกฎาคม 2564 - 30 กรกฎาคม 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 หัวข้อ "หนังสือ" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท

รายละเอียด เงินรางวัล 40,000
TIME UP
ประกวด Taiwan Excellence Creator Comic Contest

01 กรกฎาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2564

ประชาชนทั่วไป

Taiwan Excellence ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Taiwan Excellence Creator Comic Contest" ภายใต้แนวคิด “Taiwan Excellence Everyday Excellence” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท

รายละเอียด เงินรางวัล 60,000
TIME UP
ประกวด GPSC Young Social Innovator 2021 (GPSC-YSI 2021)

01 กรกฎาคม 2564 - 31 สิงหาคม 2564

นักเรียน

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

รายละเอียด เงินรางวัล 50,000
TIME UP
ประกวดสร้างสื่อ หัวข้อ อัตลักษณ์เเละความเป็นตัวตน Raise Your Voice: Exploring Third-Culture Identities Contest

01 กรกฎาคม 2564 - 03 สิงหาคม 2564

นักเรียน

The Union International ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร้วมการประกวดสร้างสื่อ หัวข้อ อัตลักษณ์เเละความเป็นตัวตน "Raise Your Voice: Exploring Third-Culture Identities" Contest ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

รายละเอียด เงินรางวัล 20,000
TIME UP
ประกวดคําขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ หัวข้อ วันภาษาไทยแห่งชาติ”

01 กรกฎาคม 2564 - 15 กรกฎาคม 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคําขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ หัวข้อ “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

รายละเอียด เงินรางวัล 87,000
TIME UP
การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 36: โลกเปลี่ยนไป พลังไทยสร้างอนาคต

01 กรกฎาคม 2564 - 18 กรกฎาคม 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท.

TIME UP
ประกวดเพลงพื้นบ้านภาคกลาง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เอ่ชา ภาษาไทย

01 กรกฎาคม 2564 - 20 กรกฎาคม 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา

     ชมรมรักษ์ร้องทํานองไทย ร่วมกับสาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน ๒๕ ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพลงพื้นบ้านภาคกลาง

รายละเอียด เงินรางวัล 9,000
TIME UP
ประกวด INNOvation บ้า-กล้า-คิด

01 มิถุนายน 2564 - 02 สิงหาคม 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารประเทศญี่ปุ่น ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "INNOvation บ้า-กล้า-คิด" ชิงรางวัลทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด เงินรางวัล 3,000,000
TIME UP
ประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ กองทุนยุติธรรมพึ่งได้ประชาชนยิ้มออก : Justice Fund, Bring Smile to People

01 กรกฎาคม 2564 - 27 กรกฎาคม 2564

นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

กองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “กองทุนยุติธรรมพึ่งได้ประชาชนยิ้มออก : Justice Fund, Bring Smile to People” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 120,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

รายละเอียด เงินรางวัล 120,000
TIME UP
ประกวด The 28th International Illustration Contest

01 กรกฎาคม 2564 - 14 กรกฎาคม 2564

ประชาชนทั่วไป

Celsys ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "The 28th International Illustration Contest" หัวข้อ “Flowers” ชิงเงินรางวัล พร้อมของรางวัล

รายละเอียด เงินรางวัล 2,000
TIME UP
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในโอกาสครบรอบ 90 ปี บุญรอดบริวเวอรี่

09 มีนาคม 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564

ประชาชนทั่วไป

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในโอกาสครบรอบ “90 ปี บุญรอดบริวเวอรี่”

รายละเอียด เงินรางวัล 2,000,000
FaLang translation system by Faboba