TIME UP
การแข่งขันเกมออนไลน์ HDF Cyber Wiz เกมล่าท้าจริง

01 มิถุนายน 2564 - 31 สิงหาคม 2564

นักเรียน

      ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันเกมออนไลน์บนเว็บบราวเซอร์ “HDF Cyber Wiz เกมล่าท้า จริง” ภายใต้โครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติมีสไตล์ให้สตรอง” ปีที่ 2

รายละเอียด เงินรางวัล 200,000
TIME UP
ประกวดออกแบบ infographic สร้างสรรค์สื่อปลูกจิตสำนึก สืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชกรณียกิจ

15 มิถุนายน 2564 - 15 กรกฎาคม 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และ สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมโครงการชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รายละเอียด เงินรางวัล 505,000
TIME UP
ประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2564 : Rice Innovation Awards 2021

28 พฤษภาคม 2564 - 16 สิงหาคม 2564

องค์กร

     มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2564

รายละเอียด เงินรางวัล 320,000
TIME UP
ประกวดภาพถ่ายนานาชาติ 2021 หัวข้อ River and Ocean, Connecting Water to Life

27 พฤษภาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     เชิญชวนประกวดภาพถ่าย เพื่อรณรงค์การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงคุณค่า สร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและท้องทะเล รวมถึงรู้จักใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่างยั่งยืน

รายละเอียด เงินรางวัล 1,200
TIME UP
ประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์ INFOGRAPHIC หัวข้อ รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19

27 พฤษภาคม 2564 - 24 มิถุนายน 2564

นิสิต/นักศึกษา

บริษัท บริดจ์ ไนน์ จำกัด ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์อินโฟกราฟิค ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

รายละเอียด เงินรางวัล 15,000
TIME UP
ประกวดสื่อการ์ตูนแอนิเมชันสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ ภายใต้โครงการสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง

27 พฤษภาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อการ์ตูนแอนิเมชันสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ให้แก่เด็กเล็กวัย 4-6 ปี

รายละเอียด เงินรางวัล 140,000
TIME UP
ประกวดคลิปวิดีโอ สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย

20 พฤษภาคม 2564 - 18 กรกฎาคม 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา

     กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย” ชิงเงินรางวัล

รายละเอียด เงินรางวัล 800,000
TIME UP
ประกวดคอสเพลย์ Ragnarok M: Eternal Love Cosplay Concerto Thailand

20 พฤษภาคม 2564 - 20 มิถุนายน 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

    Ragnarok M: Eternal Love ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานประกวดคอสเพลย์ "Ragnarok M: Eternal Love Cosplay Concerto Thailand 2021" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท

รายละเอียด เงินรางวัล 150,000
TIME UP
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในรูปแบบภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

26 พฤษภาคม 2564 - 16 กรกฎาคม 2564

นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในรูปแบบภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ชิงเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รายละเอียด เงินรางวัล 15,000
TIME UP
ประกวดคลิปบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564

25 พฤษภาคม 2564 - 09 กรกฎาคม 2564

นักเรียน

     กลับมาแล้ว การประกวด "บริหารกายหน้าเสาธง" ประจำปี 2564 ขอเชิญชวนทีมจากโรงเรียนต่างๆส่งคลิปวีดีโอเข้าร่วมการประกวด ปีนี้เป็นปีแรกที่เราจะทำการประกวดแบบ NEW NORMAL โดยประกวดจากคลิปวีดีโอทั้งรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ

รายละเอียด เงินรางวัล 200,000
TIME UP
ประกวดในโครงการ Prime Minister’s Science Award 2021

25 พฤษภาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564

นักเรียน

     กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และครู ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ Prime Minister’s Science Award 2021 ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ

TIME UP
ประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ประจำปี 2564 : Thailand Science Drama Competition 2021

25 พฤษภาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564

นักเรียน, ประชาชนทั่วไป

     องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ประจำปี 2564 : Thailand Science Drama Competition 2021 ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

รายละเอียด เงินรางวัล 43,000
TIME UP
ประกวดออกแบบชุดเครื่องแต่งกายจากวอลเปเปอร์ "Dress Design by Decco Wall Designer"

20 พฤษภาคม 2564 - 10 มิถุนายน 2564

นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     Decco Wall Designer ชวนนักเรียน นักศึกษา อายุตั้งแต่ 18-25 ปี มารังสรรค์ความคิด ปลดปล่อยไอเดีย ออกแบบชุดจากวอลล์เปเปอร์ ภายใต้ Concept "High Fashion"

รายละเอียด เงินรางวัล 20,000
TIME UP
ประกวดออกแบบโปสเตอร์ภาพสัตว์ป่าสงวน 19 ชนิดของไทย

25 พฤษภาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2564

นิสิต/นักศึกษา

     สมาคมอุทยานแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และธนาคารกรุงเทพ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

รายละเอียด เงินรางวัล 20,000
TIME UP
ประกวดคลิปวิดีโอ "นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทะเลไทยอย่างยั่งยืน"

24 พฤษภาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา

     องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญเยาวชนอายุ 12-18 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ

รายละเอียด เงินรางวัล 40,000
TIME UP
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2564

24 พฤษภาคม 2564 - 28 พฤษภาคม 2564

นักเรียน

     องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2564 หัวข้อ “พืชผักและผลไม้ไทยเพื่อความยั่งยืนในอนาคต” (Thai Vegetables and Fruits for Sustainable Future) ชิงทุนการศึกษา พร้อมประกาศนียบัตร

รายละเอียด เงินรางวัล 42000
TIME UP
ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าไทย SACICT Award 2021

15 พฤษภาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564

นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าไทย "SACICT Award 2021" ในแนวคิด “ผ้าไทยใส่ได้ทุก GEN” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท พร้อมโอกาสเข้าสู่วงการแฟชั่นชั้นนำ

รายละเอียด เงินรางวัล 700,000
TIME UP
ประกวดผลงานคอนเทนต์ ท่องเที่ยวไทย ภาพถ่าย หรือ วีดีโอ Travel Content Contest

16 พฤษภาคม 2564 - 15 มิถุนายน 2564

ประชาชนทั่วไป

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานคอนเทนต์ ท่องเที่ยวไทย ภาพถ่าย หรือ วีดีโอ "Travel Content Contest" ชิงรางวัล และของที่ระลึก

TIME UP
ประกวด PIM Young Creative Food Contest 2021

15 พฤษภาคม 2564 - 02 กรกฎาคม 2564

นักเรียน

     สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมโครงการประกวด PIM Young Creative Food Contest 2021 ภายใต้หัวข้อ “Story of Four Regions บอกเล่าตำนานอาหารไทยสไตล์โมเดิร์น”

รายละเอียด เงินรางวัล 170,000
TIME UP
ประกวดออกแบบโปสเตอร์เทศกาลภาพยนตร์เพื่อผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 10 Refugee Film Festival : Poster Design Competition

14 พฤษภาคม 2564 - 23 พฤษภาคม 2564

ประชาชนทั่วไป

     UNHCR ร่วมกับ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด Chao Phraya Express Boat - เรือด่วนเจ้าพระยา และท่ามหาราช Tha Maharaj ขอเชิญชวนคนไทยร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์ เพื่อระลึกถึงผู้ลี้ภัยใน วันผู้ลี้ภัยโลก วันที่ 20 มิถุนายนนี้

TIME UP
ประกวดโครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 7

10 พฤษภาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา

     ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 7 (รูปแบบออนไลน์) ชิงทุนรางวัล

รายละเอียด เงินรางวัล 800,000
FaLang translation system by Faboba