TIME UP
ประกวดหนังสั้น THE 60 SECOND FILM FESTIVAL 2020

01 กุมภาพันธ์ 2563 - 20 กุมภาพันธ์ 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

คณะผู้จัด The 60 Second Film Festival ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น “THE 60 SECOND FILM FESTIVAL 2020” ชิงรางวัลหนังยอดเยี่ยม  และรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม

รายละเอียด เงินรางวัล 40,000
TIME UP
ประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม

01 มกราคม 2563 - 07 กุมภาพันธ์ 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชนจาก 4 ภูมิภาค สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน "รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท      นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม เห็นความสำคัญของการสืบสาน สืบทอดศิลปะทางด้านดนตรีและการแสดงพื้นบ้านเพื่อให้คงอยู่คู่ชาติไทย จึงกำหนดจัดการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ในสถานศึกษาเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็นวิศิษฏศิลปิน และทรงพระวิริยะอุตาสาหะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์ต่องานศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยทรงอุปถัมภ์ดนตรีไทยและยังทรงเป็นแบบอย่างอันดีในการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ดนตรีไทย อันเป็นสมบัติวัฒนธรรมของประเทศให้คงอยู่ ซึ่งสอดคล้องนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อต่อยอดงานศิลปวัฒนธรรมให้กับชุมชนและศิลปินในทุกระดับ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ ให้เกิดการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทย      โดยการประกวดจะใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ผู้เข้าประกวดนักร้อง นักดนตรี และนักแสดง อายุไม่เกิน ๒๕ ปี และมีจำนวน ๒๕-๓๐ คน ซึ่งวงดนตรีต้องประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีที่แสดงถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมดนตรีของภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ สำหรับภาคกลางห้ามใช้เครื่องดนตรีไฟฟ้าทุกชนิด ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้เข้าประกวดนักร้อง นักดนตรี และนักแสดง อายุไม่เกิน ๒๒ ปี และมีจำนวน ๒๕-๓๐ คน ซึ่งวงดนตรีต้องประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีที่แสดงถึง อัตลักษณ์วัฒนธรรมดนตรีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และห้ามใช้เครื่องช่วยแต่งเสียง ต้องใช้ตู้แอมป์พิณเบส ตู้แอมป์พิณไฟฟ้า ที่ผู้จัดการประกวดจัดไว้ให้เท่านั้น      การประกวดในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น ๒ รอบ ได้แก่ รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ สำหรับวันที่และสถานที่จัดการประกวดของแต่ละภาค ได้แก่ ภาคเหนือ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จังหวัดสงขลา ภาคกลาง วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จังหวัดชลบุรี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ จังหวัดบุรีรัมย์      ทั้งนี้ มีกำหนดการประกวดรอบชิงชนะเลิศทุกภาคและพิธีมอบรางวัลดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช ๒๕๖๓ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ณ กรุงเทพมหานคร   คุณสมบัติผู้เข้าประกวด นักดนตรี นักร้อง และนักแสดง อายุไม่เกิน 25 ปี นักดนตรี นักร้อง และนักแสดงมีจำนวน 25-30 คน   กำหนดระยะเวลา       สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ 7 กุมภาพันธ์ 2563      ประกวดรอบคัดเลือก ภาคเหนือ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 จังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 จังหวัดสงขลา ภาคกลาง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 จังหวัดชลบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 4 มีนาคม 2563 จังหวัดบุรีรัมย์      รอบชิงชนะเลิศ วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 ณ กรุงเทพมหานคร   ติดต่อสอบถาม กลุ่มสืบสานวัฒนธรรม โทร. 0 2247 0013 ต่อ 1212, 1222 www.facebook.com/DCP.culture/     

รายละเอียด เงินรางวัล 100,000
TIME UP
ประกวดบทความ และสารคดี We are CSO ภาคประชาสังคมใคร ๆ ก็เป็นได้

03 กุมภาพันธ์ 2563 - 01 มีนาคม 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

ไทยแอ็ค ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความ และสารคดี "We are CSO ภาคประชาสังคมใคร ๆ ก็เป็นได้" ชิงรางวัลต้นฉบับยอดเยี่ยมรวม 10,000 บาท

รายละเอียด เงินรางวัล 10,000
TIME UP
ประกวดในโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563 Young Thai Science Ambassador, YTSA 2020

01 มกราคม 2563 - 15 เมษายน 2563

นิสิต/นักศึกษา

     องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และบริษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักษึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดในโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563 "Young Thai Science Ambassador, YTSA 2020" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท

รายละเอียด เงินรางวัล 500,000
TIME UP
ประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ Thailand Science Drama Competition 2020

01 มกราคม 2563 - 10 เมษายน 2563

นักเรียน

     องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญ สมัครเข้าร่วมการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปี 2563 "Thailand Science Drama Competition 2020" หัวข้อ "พืชพันธุ์ดี โลกนี้มีสุข : Healthy Plants, Healthy Planet" ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่ เกียรติบัตร และโอกาสเข้าร่วมการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติในงาน International Science Drama Competition 2020

รายละเอียด เงินรางวัล 40,000
TIME UP
ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ วิทย์ติดเลนส์ ปี 6 : Science is out there

01 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ “วิทย์ติดเลนส์” ปี 6 : Science is out there ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร

รายละเอียด เงินรางวัล 37,500
TIME UP
ประกวดร้องเพลง Sing a song lovers contest 2020 #เพลงฮิต เพลงรัก

23 มกราคม 2563 - 17 กุมภาพันธ์ 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา

     ชวนน้องๆหนูๆ รุ่นอายุไม่เกิน14 ปี และอายุไม่เกิน 21 ปี  มาร่วมร้อง เล่น เฟ้นหา แชมป์ นักร้องเสียงดี  ชิงถ้วยรางวัล และทุนการศึกษากว่า 40,000 บาท  ณ ลานกิจกรรม ชั้น1 @ แอมพาร์ค จุฬา  29 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 10.00  - 19.00 น. รายละเอียดการแข่งขันและเข้าสมัครมีดังนี้

รายละเอียด เงินรางวัล 40,000
TIME UP
ประกวดคลิปสั้น หัวข้อ ทำให้ดัง ทำให้ปัง ทำให้โลกจำโมโนริ

21 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563

นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     โมโนริ แบรนด์ภายใต้บริษัทไทยยูเนี่ยน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปสั้น หัวข้อ “ทำให้ดัง ทำให้ปัง ทำให้โลกจำโมโนริ” ความยาวไม่เกิน 2 นาที  ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 35,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รายละเอียด เงินรางวัล 35,000
TIME UP
ประกวดออกแบบบูธแสดงสินค้า ภายใต้แนวความคิด หยิบเก่า..เล่าใหม่

17 มกราคม 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

นิสิต/นักศึกษา

     บริษัท ลักซ์ อินโนเวชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบูธแสดงสินค้า ภายใต้แนวความคิด "หยิบเก่า..เล่าใหม่" ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

รายละเอียด เงินรางวัล 13,500
TIME UP
ประกวดวาดภาพระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน 2020 : Toyota Dream Car Art Contest 2020

01 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563

นักเรียน

     TOYOTA ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน 2020 : Toyota Dream Car Art Contest 2020 ข้อ "รถยต์ในฝัน" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 210,000 บาท ประกาศนียบัตร และทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียด เงินรางวัล 210,000
TIME UP
แข่งขัน Space Flying Robot Programming Challenge 2020

01 มกราคม 2563 - 19 มีนาคม 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา

     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ องค์การสำรวจอวกาศประเทศญี่ปุ่น (JAXA), องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐ (NASA) และหน่วยงานพันธมิตร ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา - นักศึกษาระดับปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "Space Flying Robot Programming Challenge 2020" ครั้งแรกของประเทศไทย ชิงเงินรางวัลรวม 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และทีมชนะเลิศจะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน Kibo Robot Programming Challenge 2020 รอบชิงแชมป์เอเชีย ณ Tsukuba Space Center ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียด เงินรางวัล 40,000
TIME UP
ประกวดภาพถ่าย นักล่ามังกร JLD Dragon Thailand

01 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     JLD Dragon Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "นักล่ามังกร JLD Dragon Thailand" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท

รายละเอียด เงินรางวัล 30,000
TIME UP
ประกวดร้องเพลง The Crystal Singing Showcase 3 #LoveSong LoveStory

01 มกราคม 2563 - 05 กุมภาพันธ์ 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา

     The Crystal ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลง "The Crystal Singing Showcase 3 #LoveSong LoveStory" @ The Crystal เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล มูลค่ารวม 40,000 บาท

รายละเอียด เงินรางวัล 40,000
TIME UP
เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5

01 มกราคม 2563 - 20 มีนาคม 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

รายละเอียด เงินรางวัล 200,000
TIME UP
ประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น ดวงใจวิจารณ์

01 มกราคม 2563 - 20 มีนาคม 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับเพจดวงใจวิจารณ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น ชิงรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ

รายละเอียด เงินรางวัล 100,000
TIME UP
แผนการตลาด J-MAT AWARD ครั้งที่ 29 ภายใต้หัวข้อ จัดจ้าน สุดไอเดีย

01 มกราคม 2563 - 29 มกราคม 2563

นิสิต/นักศึกษา

     โครงการการประกวดแผนการตลาด J-MAT AWARD ครั้งที่ 29 ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ภายใต้หัวข้อ “จัดจ้าน สุดไอเดีย”        J-MAT Award คือ โครงการประกวดแผนการตลาดระดับประเทศ เพื่อชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษามูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 500,000 บาท ซึ่งได้มีการจัดอย่างต่อเนื่องมายาวนานถึง 28 ปี จัดโดย ชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย หรือ J-MAT ภายใต้การดูแลของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัทผู้สนับสนุนชั้นนำในประเทศไทยในแต่ละปี        ในปีนี้ ได้รับการสนับสนุนโดย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ภายใต้หัวข้อ “จัดจ้าน สุดไอเดีย” เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาด ทั้งยังฝึกให้รู้จักวิเคราะห์ ค้นหาข้อมูลเชิงธุรกิจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และรู้จักการทำงานเป็นทีมอย่างมีระบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ จากประสบการณ์การเขียนแผนการตลาดของจริงที่ไม่ใช่แค่ในห้องเรียน   วัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ได้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อให้นิสิต นักศึกษา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานด้านการตลาดที่นอกเหนือตำราเรียน เพื่อให้นิสิต นักศึกษา นำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาดและ พร้อมที่จะเป็นนักการตลาดที่ดีในอนาคต เพื่อฝึกให้นิสิต นักศึกษา มีการวางแผนการทำงานอย่างมีระบบ ทำงานเป็นทีม รู้จักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล   คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดแผนการตลาด จะต้องเป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในประเทศ ระดับชั้นปีที่ 3-4 (อนุโลมให้มีสมาชิกในทีมเป็นชั้นปีที่ 2 ได้ไม่เกิน 40 % ของจำนวนสมาชิกในทีม) สมาชิกในกลุ่มจะต้องมาจากสถาบันเดียวกัน ซึ่งกำหนดไว้ทีมละตั้งแต่ 3-10 คน จะเป็นนักศึกษาสาขาการตลาดหรือสาขาวิชาอื่นก็ได้ แต่ต้องมาจากสถาบันเดียวกัน โดยมีคณาจารย์ในสถาบันนั้นๆ เป็นผู้เซ็นรับรอง   รางวัลสำหรับการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 29 รางวัลชนะเลิศ – โล่พระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 130,000 บาท และเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 – ทุนการศึกษา 70,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 – ทุนการศึกษา 55,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลชมเชย 4 รางวัล – ทุนการศึกษารางวัลละ 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัล The Best Idea – ทุนการศึกษารางวัลละ 30,000 บาท รางวัล The Best Support – ทุนการศึกษารางวัลละ 30,000 บาท รางวัล Creative Award – ทุนการศึกษา 10,000 บาท รางวัลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาทีมชนะเลิศ – 20,000 บาท หนังสือรับรองสำหรับผู้เข้ารอบ 50 ทีม และ 24 ทีม สุดท้าย   ติดตามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : www.facebook.com/smartjmatLine : @smartjmatInstagram : jmat_officialติดต่อสอบถามเพิ่มเติมคุณจันทร์เพ็ญ ทานนท์ โทร. 095-952- 4453คุณสุภาพร เพ็ญภู่ โทร. 097-920-9660คุณสุดารัตน์ ธนทรัพย์บุญ โทร. 094-049-7454  

รายละเอียด เงินรางวัล 500,000
TIME UP
แข่งขันหุ่นยนต์ขนส่งชิงแชมป์ครั้งที่ 2 Jinpao Automation Contest 2020

01 มกราคม 2563 - 15 กุมภาพันธ์ 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา

     บริษัท จินป่าว พรีซิซั่น จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบและสร้างระบบควบคุม จินป่าว ออโตเมชั่น ครั้งที่ 2 "Jinpao Automation Contest 2020" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 550,000 บาท

รายละเอียด เงินรางวัล 550,000
TIME UP
ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ เส้นทางสร้างสุข กับ รฟม. ตอน สุขง่ายๆ ได้ทุกที่

15 มกราคม 2563 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “เส้นทางสร้างสุข กับ รฟม.” ตอน สุขง่ายๆ ได้ทุกที่ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท

รายละเอียด เงินรางวัล 60,000
TIME UP
ประกวดคอสเพลย์ AIS eSports Cosplay Championship 2020

01 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

AIS eSports ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดคอสเพลย์ "AIS eSports Cosplay Championship 2020" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท

รายละเอียด เงินรางวัล 60,000
TIME UP
ประกวดพรีเซ็นเตอร์ ผมฉันสวยด้วย ลูค แอนด์ เมอแรง Ryuk & Meringue Beauty Hair Award 2020

15 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563

นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     แบรนด์ ลูค แอนด์ เมอแรง ขอเชิญผู้สนใจ อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป สมัครเข้าร่วมการประกวดพรีเซ็นเตอร์ ผมฉันสวยด้วย ลูค แอนด์ เมอแรง "Ryuk & Meringue Beauty Hair Award 2020" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท

รายละเอียด เงินรางวัล 30,000
TIME UP
แข่งขันคิดแผน Digital Marketing พาแบรนด์ผลิตภัณฑ์กันแดด SUNCUT ให้ปัง ทันยุค 2020 C Channel Yellow Project

20 มกราคม 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

นิสิต/นักศึกษา

     C Channel ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันคิดแผน Digital Marketing พาแบรนด์ผลิตภัณฑ์กันแดด SUNCUT ให้ปัง ทันยุค 2020 “C Channel Yellow Project supported by SUNCUT” ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท และสัมภาษณ์ Podcast กับ Nuttaputch.com

รายละเอียด เงินรางวัล 100,000
FaLang translation system by Faboba