TIME UP
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในรูปแบบภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

26 พฤษภาคม 2564 - 16 กรกฎาคม 2564

นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในรูปแบบภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ชิงเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รายละเอียด เงินรางวัล 15,000
TIME UP
ประกวดคลิปบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564

25 พฤษภาคม 2564 - 09 กรกฎาคม 2564

นักเรียน

     กลับมาแล้ว การประกวด "บริหารกายหน้าเสาธง" ประจำปี 2564 ขอเชิญชวนทีมจากโรงเรียนต่างๆส่งคลิปวีดีโอเข้าร่วมการประกวด ปีนี้เป็นปีแรกที่เราจะทำการประกวดแบบ NEW NORMAL โดยประกวดจากคลิปวีดีโอทั้งรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ

รายละเอียด เงินรางวัล 200,000
TIME UP
ประกวดในโครงการ Prime Minister’s Science Award 2021

25 พฤษภาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564

นักเรียน

     กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และครู ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ Prime Minister’s Science Award 2021 ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ

TIME UP
ประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ประจำปี 2564 : Thailand Science Drama Competition 2021

25 พฤษภาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564

นักเรียน, ประชาชนทั่วไป

     องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ประจำปี 2564 : Thailand Science Drama Competition 2021 ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

รายละเอียด เงินรางวัล 43,000
TIME UP
ประกวดออกแบบชุดเครื่องแต่งกายจากวอลเปเปอร์ "Dress Design by Decco Wall Designer"

20 พฤษภาคม 2564 - 10 มิถุนายน 2564

นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     Decco Wall Designer ชวนนักเรียน นักศึกษา อายุตั้งแต่ 18-25 ปี มารังสรรค์ความคิด ปลดปล่อยไอเดีย ออกแบบชุดจากวอลล์เปเปอร์ ภายใต้ Concept "High Fashion"

รายละเอียด เงินรางวัล 20,000
TIME UP
ประกวดออกแบบโปสเตอร์ภาพสัตว์ป่าสงวน 19 ชนิดของไทย

25 พฤษภาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2564

นิสิต/นักศึกษา

     สมาคมอุทยานแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และธนาคารกรุงเทพ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

รายละเอียด เงินรางวัล 20,000
TIME UP
ประกวดคลิปวิดีโอ "นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทะเลไทยอย่างยั่งยืน"

24 พฤษภาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา

     องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญเยาวชนอายุ 12-18 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ

รายละเอียด เงินรางวัล 40,000
TIME UP
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2564

24 พฤษภาคม 2564 - 28 พฤษภาคม 2564

นักเรียน

     องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2564 หัวข้อ “พืชผักและผลไม้ไทยเพื่อความยั่งยืนในอนาคต” (Thai Vegetables and Fruits for Sustainable Future) ชิงทุนการศึกษา พร้อมประกาศนียบัตร

รายละเอียด เงินรางวัล 42000
TIME UP
ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าไทย SACICT Award 2021

15 พฤษภาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564

นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าไทย "SACICT Award 2021" ในแนวคิด “ผ้าไทยใส่ได้ทุก GEN” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท พร้อมโอกาสเข้าสู่วงการแฟชั่นชั้นนำ

รายละเอียด เงินรางวัล 700,000
TIME UP
ประกวดผลงานคอนเทนต์ ท่องเที่ยวไทย ภาพถ่าย หรือ วีดีโอ Travel Content Contest

16 พฤษภาคม 2564 - 15 มิถุนายน 2564

ประชาชนทั่วไป

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานคอนเทนต์ ท่องเที่ยวไทย ภาพถ่าย หรือ วีดีโอ "Travel Content Contest" ชิงรางวัล และของที่ระลึก

TIME UP
ประกวด PIM Young Creative Food Contest 2021

15 พฤษภาคม 2564 - 02 กรกฎาคม 2564

นักเรียน

     สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมโครงการประกวด PIM Young Creative Food Contest 2021 ภายใต้หัวข้อ “Story of Four Regions บอกเล่าตำนานอาหารไทยสไตล์โมเดิร์น”

รายละเอียด เงินรางวัล 170,000
TIME UP
ประกวดออกแบบโปสเตอร์เทศกาลภาพยนตร์เพื่อผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 10 Refugee Film Festival : Poster Design Competition

14 พฤษภาคม 2564 - 23 พฤษภาคม 2564

ประชาชนทั่วไป

     UNHCR ร่วมกับ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด Chao Phraya Express Boat - เรือด่วนเจ้าพระยา และท่ามหาราช Tha Maharaj ขอเชิญชวนคนไทยร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์ เพื่อระลึกถึงผู้ลี้ภัยใน วันผู้ลี้ภัยโลก วันที่ 20 มิถุนายนนี้

TIME UP
ประกวดโครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 7

10 พฤษภาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา

     ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 7 (รูปแบบออนไลน์) ชิงทุนรางวัล

รายละเอียด เงินรางวัล 800,000
TIME UP
ประกวดสื่อสันติภาพ รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 7 : 7th Olive Branch Award 2021

13 พฤษภาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสันติภาพ ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

รายละเอียด เงินรางวัล 50,000
TIME UP
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และลายกระเป๋าผ้า L'ART LOGO & BAG DESIGN CONTEST

13 พฤษภาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2564

นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และลายกระเป๋าผ้า "L'ART LOGO & BAG DESIGN CONTEST" เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ครบรอบ 60 ปี

รายละเอียด เงินรางวัล 15,000
TIME UP
การประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 (รอบที่ 2) Science is out there หัวข้อ วิถีใหม่ หัวใจวิทย์

12 พฤษภาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2564

ประชาชนทั่วไป

      อพวช. ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราว ประสบการณ์หรือความประทับใจ ของการดำเนินชีวิตวีถีใหม่ที่เป็นผลพวงจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ผ่านภาพพร้อมคำบรรยายถึงความงามและความหมายของภาพ ที่วิทยาศาสตร์ในแง่มุมต่าง ๆ

รายละเอียด เงินรางวัล 100,000
TIME UP
ประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2564 : 12th UOB Painting of the Year

11 พฤษภาคม 2564 - 15 สิงหาคม 2564

ประชาชนทั่วไป

     เปิดกว้างสำหรับศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น และศิลปินอาชีพ โดยไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดหัวข้อ และไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ชิงเงินรางวัลพร้อมโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียด เงินรางวัล 1,680,000
TIME UP
ประกวดสื่อดิจิทัล CU DENT DIGITAL MEDIA CONTEST

01 พฤษภาคม 2564 - 15 กรกฎาคม 2564

ประชาชนทั่วไป

คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิ ศ.ทพ.ถวิล ตัณฑิกุล ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อดิจิตัลสาหรับผู้ป่วยจัดฟันและประชาชนทั่วไปชิงรางวัล

รายละเอียด เงินรางวัล 60,000
TIME UP
ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (Thailand Innovation Awards 21)

08 พฤษภาคม 2564 - 08 มิถุนายน 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา

   สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับ ปวช. นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปวส. หรือเทียบเท่า เข้าร่วมการประกวด Thailand Innovation Awards 21 (TIA21) ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ พร้อมเงินรางวัล

รายละเอียด เงินรางวัล 100,000
TIME UP
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สําหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

08 พฤษภาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

รายละเอียด เงินรางวัล 80,000
TIME UP
งานประกวดคอนเทนต์ภายใต้แคมเปญ “ยอใหญ่มาก”

08 เมษายน 2564 - 21 พฤษภาคม 2564

นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

ส.ขอนแก่น ขอเชิญชวนผู้สนใจมาร่วมกันสร้างคอนเทนต์ ภาพและวีดีโอ ที่สามารถถ่ายทอดความใหญ่ของยอบิ๊กไบท์ได้โดนใจ ชิงรางวัล รางวัล PS5 , Penny surfskate พร้อมประกาศนียบัตรรับรองผลงาน

รายละเอียด เงินรางวัล 100,000
FaLang translation system by Faboba