ประกวดผลิตไวรัลคลิปโฆษณา X Campus Ads Idea Contest 2021

01 กันยายน 2564 - 30 กันยายน 2564

นิสิต/นักศึกษา

     กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วประเทศ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตไวรัลคลิป

รายละเอียด เงินรางวัล 200,000
ประกวด Hackulture นวัต…วัฒนธรรม : เรียงร้อยวัฒนธรรมไทย…สู่โลกดิจิทัล

01 กันยายน 2564 - 30 กันยายน 2564

นิสิต/นักศึกษา

     กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

รายละเอียด เงินรางวัล 110,000
TIME UP
ประกวด Infographic Moral Awards ประจำปี 2564

25 สิงหาคม 2564 - 25 กันยายน 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Infographic “Moral Awards ประจำปี 2564” หัวข้อ “คนไทยวินัยไม่มีหมด”

รายละเอียด เงินรางวัล 81,000
TIME UP
ประกวดเต้นแนว Street Dance ออนไลน์ DANCE FROM HOME

01 สิงหาคม 2564 - 11 กันยายน 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ SUMEB ร่วมกับ Boss Dance Studio ขอเชิญผู้สนใจอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเต้น

รายละเอียด เงินรางวัล 15,000
ประกวดวาดภาพระบายสี Fulfill Your Art Dream with Natural Paints

01 กันยายน 2564 - 30 กันยายน 2564

นักเรียน

     Pair’s Natural Paint ของเชิญนักเรียนชั้นประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี “Fulfill Your Art Dream with Natural Paints” ชิงของรางวัล เเละใบประกาศเกียรติคุณ

ประกวด Challenge Cultural Influencers ค้นหาผู้ทรงอิทธิพลบนโลกโซเชียล รุ่นใหม่ใส่ใจรักษาภูมิปัญญาวัฒนธรรม

01 กันยายน 2564 - 30 กันยายน 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา

     สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข่าร่วมการประกวด Challenge Cultural Influencers “ค้นหาผู้ทรงอิทธิพลบนโลกโซเชียล รุ่นใหม่ใส่ใจรักษาภูมิปัญญาวัฒนธรรม”

รายละเอียด เงินรางวัล 150,000
ประกวดแข่งขันออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม Innovation Design Contest 2021 (IDC 2021)

19 สิงหาคม 2564 - 30 กันยายน 2564

นิสิต/นักศึกษา

     Covestro ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม Innovation Design Contest 2021 (IDC 2021)

รายละเอียด เงินรางวัล 185,000
TIME UP
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ศูนย์สุขภาพพร้อม : PROMPT HEALTH CENTER

01 กันยายน 2564 - 20 กันยายน 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)

รายละเอียด เงินรางวัล 18,000
TIME UP
ประกวดโครงการ SDG Citizens : Let’s Drive SDGs to the Next Normal

01 กันยายน 2564 - 20 กันยายน 2564

ประชาชนทั่วไป

งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ SDG Citizens : Let’s Drive SDGs to the Next Normal ชิงประกาศนียบัตรรับรองจากคณะอนุกรรมาธิการฯ ของสภาผู้แทนราษฎร และมีโอกาสนําโครงการดัง กล่าวไปสร้างต่อยอดให้เกิดขึ้นจริง

ประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมและออกแบบภายใน Asia Young Designer Awards 2021

01 กันยายน 2564 - 11 พฤศจิกายน 2564

นิสิต/นักศึกษา

     บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม (Architecture) และ การออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมและออกแบบภายใน "Asia Young Designer Awards 2021"

รายละเอียด เงินรางวัล 100,000
TIME UP
ประกวดโครงการดนตรี Through the rain ส่งกำลังใจผ่านเสียงเพลง ให้ดนตรีบรรเลงยามฝนพรำ

20 สิงหาคม 2564 - 17 กันยายน 2564

ประชาชนทั่วไป

     สาขาธุรกิจดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการดนตรี "Through the rain ส่งกำลังใจผ่านเสียงเพลง ให้ดนตรีบรรเลงยามฝนพรำ" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท

รายละเอียด เงินรางวัล 20,000
ประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี FOOD FORWARD ยกระดับ อาหารพื้นถิ่นไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรมฉายรังสี

01 กันยายน 2564 - 30 กันยายน 2564

นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) เดินหน้าสานต่อความสำเร็จของโครงการประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสีอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

รายละเอียด เงินรางวัล 170,000
TIME UP
ประกวดออกแบบสติกเกอร์ Sticker Contest Cookklick

01 กันยายน 2564 - 20 กันยายน 2564

ประชาชนทั่วไป

     เพจ CookKlick ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสติกเกอร์ "Cookklick" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 45,000 บาท

รายละเอียด เงินรางวัล 45,000
ประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวและอนุพันธ์มะพร้าว ครั้งที่2 Conovative Award 2021 by Thai Coconut Public Company Limited

15 สิงหาคม 2564 - 15 ธันวาคม 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวและอนุพันธ์มะพร้าว

รายละเอียด เงินรางวัล 450,000
ประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6 : Short Science Film #6

01 สิงหาคม 2564 - 15 พฤศจิกายน 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

      องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6

รายละเอียด เงินรางวัล 600,000
ประกวด Challenge Cultural Influencers ค้นหาผู้ทรงอิทธิพลบนโลกโซเชียล รุ่นใหม่ใส่ใจรักษาภูมิปัญญาวัฒนธรรม

24 สิงหาคม 2564 - 30 กันยายน 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา

สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดกิจกรรม Challenge Cultural Influencers “ค้นหาผู้ทรงอิทธิพลบนโลกโซเชียล รุ่นใหม่ใส่ใจรักษาภูมิปัญญาวัฒนธรรม”

รายละเอียด เงินรางวัล 150,000
TIME UP
ประกวด Pitching Challenge ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด-19

01 สิงหาคม 2564 - 20 สิงหาคม 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา

     สำนักงานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และ สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (IFMSA-Thailand) เปิดรับสมัครทีมผู้เข้าร่วมเเข่งขัน Pitching Challenge เพื่อเสนอข้อพัฒนานโยบายด้านสุขภาวะสิ่งเเวดล้อม

รายละเอียด เงินรางวัล 13,500
TIME UP
ประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 30 หัวข้อ เดิน..เฟี้ยว ไอเดีย..ฟ้าว กับ GAMBOL

01 สิงหาคม 2564 - 12 กันยายน 2564

นิสิต/นักศึกษา

     สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด (GAMBOL) เชิญชวน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 30 ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียด เงินรางวัล 500,000
TIME UP
ประกวดคลิปสารคดีสั้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

01 สิงหาคม 2564 - 20 กันยายน 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียน และเยาวชน อายุ 7 - 18 ปี ร่วมเสนอไอเดียเพื่อ นำเสนอปัญหาและทางออกสู่การแก้ไขวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านคลิป/สารคดีสั้น ภายใต้แนวคิดเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” 

รายละเอียด เงินรางวัล 120,000
TIME UP
ประกวดโครงการหนังสั้น ชาติไทยในดวงตา

01 สิงหาคม 2564 - 31 สิงหาคม 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เชิญชวน นักเรียน - นิสิต/นักศึกษา ร่วมส่งเรื่องย่อของหนังสั้น ภายใต้ชื่อเรื่อง “ชาติไทยในดวงตา “ ความยาว 30 นาที

รายละเอียด เงินรางวัล 250,000
TIME UP
โครงการ workshop และประกวดภาพยนตร์โฆษณา นมไทย-เดนมาร์ค ปีที่ 5

01 สิงหาคม 2564 - 15 กันยายน 2564

นิสิต/นักศึกษา

โครงการ Workshop และภาพยนตร์โฆษณา นมไทย-เดนมาร์ค ปีที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

รายละเอียด เงินรางวัล 539,000
FaLang translation system by Faboba