TIME UP
แข่งขัน Youpik Creative Challenge ภายใต้คอนเซปต์ ยิ่งแชร์ ยิ่งช้อป ยิ่งได้

01 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563

นิสิต/นักศึกษา

     Lazada ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน Youpik Creative Challenge ภายใต้คอนเซปต์ “ยิ่งแชร์ ยิ่งช้อป ยิ่งได้” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

รายละเอียด เงินรางวัล 100,000
TIME UP
ประกวดไอเดียด้านพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ Floating Solar Hackathon

16 ธันวาคม 2562 - 06 กุมภาพันธ์ 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช.ปวส. นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดียด้านพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ "Floating Solar Hackathon" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมมีโอกาสต่อยอดงานวิจัยร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

รายละเอียด เงินรางวัล 20,000
TIME UP
ประกวดบทความวิเคราะห์ บทความวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2563

01 มกราคม 2563 - 21 กุมภาพันธ์ 2563

นิสิต/นักศึกษา

     ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสถาบันการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ 9 แห่ง ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความวิเคราะห์ บทความวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ "โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2563" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 170,000 บาท

รายละเอียด เงินรางวัล 170,000
TIME UP
การแข่งขัน School Lab Thailand 2020

01 มกราคม 2563 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

นักเรียน

     องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถาบันบริติซ เคานซิล ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญเยาวชนอายุ 14-18 ปี (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน School Lab Thailand 2020 ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ วิทยาศาสตร์รอบตัวเรา (Science around us) ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

รายละเอียด เงินรางวัล 300,000
TIME UP
ประกวดภาพยนต์สั้น HUAWEI Film Awards 2019

01 มกราคม 2563 - 25 กุมภาพันธ์ 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     HUAWEI ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนต์สั้น "HUAWEI Film Awards 2019" ชิงเงินรางวัลมูลค่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ

รายละเอียด เงินรางวัล 20,000
TIME UP
การประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ท อินเตอร์เนชันแนล โฟโต คอนเทสต์ ครั้งที่ 8 หัวข้อ Myth

17 กุมภาพันธ์ 2563 - 29 มกราคม 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ท อินเตอร์เนชันแนล โฟโต คอนเทสต์ ครั้งที่ 8 หัวข้อ “Myth” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 550,000 บาท

รายละเอียด เงินรางวัล 300,000
TIME UP
ประกวดภาพถ่าย แชะภาพ แชร์สุข ชิงรางวัล

25 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

สำนักพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์กรมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ”แชะภาพ แชร์สุข ชิงรางวัล” ชิง iPhone 11 พร้อมของรางวัลอีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 80,000 บาท

รายละเอียด เงินรางวัล 80,000
TIME UP
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) 100 ปี กระทรวงพาณิชย์

01 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) 100 ปี กระทรวงพาณิชย์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รายละเอียด เงินรางวัล 50,000
TIME UP
ประกวดบทกวีไฮกุครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2562-2563 หัวข้อ กีฬา

01 มกราคม 2563 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

นักเรียน

     โครงการประกวดบทกวีไฮกุครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2562-2563 ร่วมจัดโดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ และ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ หัวข้อ กีฬา

TIME UP
ประกวดภาพถ่าย Scene of CHOUI FONG Photo Contest

01 มกราคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     ไร่ชาฉุยฟง เชิญชวนผู้มีใจรักในการถ่ายภาพและผู้ที่สนใจ ส่งผลงานภาพถ่าย ทัศนียภาพของไร่ชาฉุยฟง เข้าร่วมประกวด ในโครงการ “Scene of CHOUI FONG Photo contest” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท

รายละเอียด เงินรางวัล 30,000
TIME UP
ประกวดคลิปวิดีโอ (Clip VDO) โรคความดันโลหิตสูง ภายใต้แนวคิด วัดก่อน รู้เสี่ยง เลี่ยงโรคความดันโลหิตสูง

01 มกราคม 2563 - 03 กุมภาพันธ์ 2563

นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป, องค์กร

     กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ (Clip VDO) โรคความดันโลหิตสูง ภายใต้แนวคิด "วัดก่อน รู้เสี่ยง เลี่ยงโรคความดันโลหิตสูง" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

รายละเอียด เงินรางวัล 20,000
TIME UP
ประกวดออกแบบสกิน Miss RoV Design Contest

12 ธันวาคม 2563 - 05 มกราคม 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     Garena ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสกิน "Miss RoV Design Contest" ชิงเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท

รายละเอียด เงินรางวัล 50,000
TIME UP
แข่งขันความเป็นเลิศทางด้านสังคมศึกษา โครงการสังคมศึกษาวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

24 ธันวาคม 2562 - 15 มกราคม 2563

นักเรียน

     สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันความเป็นเลิศทางด้านสังคมศึกษา โครงการสังคมศึกษาวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา

รายละเอียด เงินรางวัล 14,500
TIME UP
ออกแบบตราสัญลักษณ์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

01 มกราคม 2563 - 15 มกราคม 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ของ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSUIC)

รายละเอียด เงินรางวัล 3,000
TIME UP
ประกวดวาดภาพเกมนิยายแชท Call Me Master หัวข้อ ฉากจบในฝัน

01 มกราคม 2563 - 30 มกราคม 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     Fanart ที่ห้ามพลาดกับ Campaign ของเกมนิยายแชทที่ HOT! ที่สุดในตอนนี้ " Call Me Master " ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีใจรักในการวาดภาพสายสร้างฝันทุกคน มาวาด มาโชว์ ความคิดสุดสร้างสรรค์สร้างฉากจบในฝันด้วยมือคุณเอง พร้อมชิงรางวัลรวม 50,000 บาท ที่สำคัญ !! รางวัลนั้นจะมีทั้งเงินสด ทุนคอร์สเรียนวาดภาพ ของที่ระลึกจาก Call Me Master และอื่นๆอีกมากมาย สำหรับผู้ที่สนใจ อ่านรายละเอียดได้เลย!!

รายละเอียด เงินรางวัล 50,000
TIME UP
Imagine the Future Scenarios Competition 2020 - Thailand Competition

01 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563

นิสิต/นักศึกษา

     Shell (ประเทศไทย) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน “Imagine the Future Scenarios Competition 2020 - Thailand Competition” ชิงเงินรางวัล พร้อมโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่สิงคโปร์

รายละเอียด เงินรางวัล 50,000
TIME UP
ประกวดภาพถ่าย เสน่ห์คลองบางหลวง โดย สำนักงานเขตภาษีเจริญ

12 มกราคม 2563 - 18 มกราคม 2563

นักเรียน, ประชาชนทั่วไป

     สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์คลองบางหลวง”  ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม กว่า 32,000.-บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียด เงินรางวัล 32,000
TIME UP
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง มนต์เสน่ห์คลองบางหลวง

01 มกราคม 2563 - 12 มกราคม 2563

นักเรียน, ประชาชนทั่วไป

     สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "มนต์เสน่ห์คลองบางหลวง" ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยเกียรติยศ และเกียรติบัตร

รายละเอียด เงินรางวัล 31,000
TIME UP
ประกวดคลิปวีดีโอสั้นหัวข้อ สวมโลกใบใหม่ให้ CONDOM

01 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา

     สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 18 - 24 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอสั้น หัวข้อ “สวมโลกใบใหม่ให้ CONDOM” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

รายละเอียด เงินรางวัล 94,000
TIME UP
ประกวดแต่งนิยายเรื่องสั้น ธัญล่าฝัน ตอน เรื่องสั้นสายมู

06 มกราคม 2563 - 09 กุมภาพันธ์ 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     เตรียมต้อนรับปีใหม่!! กับ “ธัญล่าฝันตอนเรื่องสั้นสายมู” กิจกรรมประกวดแต่งนิยายเรื่องสั้นของ #ธัญวลัย ที่ในครั้งนี้มาในหัวข้อ “เรื่องสั้นสายมู” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 20,000 บาท พร้อมออกเล่มกระดาษจากธัญวลัย และได้รับแพ็กเกจดูดวงกับนักพยากรณ์จากแอป a ดวง ชุมชนดูดวงออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด งานนี้นักเขียนแฟนสายมูต้องห้ามพลาด!!

รายละเอียด เงินรางวัล 20,000
TIME UP
ออกแบบตราสัญลักษณ์ กองทุนพัฒนาและผดุงเกียรติวิชาชีพทางการศึกษา

01 ธันวาคม 2562 - 31 มกราคม 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     คุรุสภาจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) กองทุนพัฒนาและผดุงเกียรติวิชาชีพทางการศึกษา ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563      คุรุสภาขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) กองทุนพัฒนาและผดุงเกียรติวิชาชีพทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ชิงเงินรางวัลกว่า 18,000 บาท เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกๆ คนได้ร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์และความสำคัญของกองทุนพัฒนาและผดุงเกียรติวิชาชีพทางการศึกษา   ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นักเรียน นิสิต/นักศึกษา ประชาชนทั่วไป  ยกเว้น คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด   หลักเกณฑ์ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของกองทุนพัฒนาและผดุงเกียรติวิชาชีพทางการศึกษา ความสำคัญของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความทันสมัย สวยงามทางศิลปะ ชัดเจน และมีเอกลักษณ์ ผู้ประกวดจะต้อง ออกแบบด้วยตนเองและส่งผลงานได้คนละ  1 ผลงาน โดยตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องมีจำนวน 2 รูปแบบ ประกอบด้วยภาษาไทย 1 ชิ้น และภาษาอังกฤษ 1 ชิ้น รูปแบบภาษาไทย ต้องมีคำว่า “กองทุนพัฒนาและผดุงเกียรติวิชาชีพทางการศึกษา” รูปแบบภาษาอังกฤษ ต้องมีคำว่า “The Educational Profession Development and Continuation of honor Fund” ตราสัญลักษณ์ (LOGO) ต้องมีคำว่า “คุรุสภา” หรือตราสัญลักษณ์ของคุรุสภา การออกแบบไม่จำกัดสี ไม่จำกัดรูปแบบ และตัวอักษร   การตัดสินจะพิจารณาจาก      ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ  มีความน่าเชื่อถือ มีเอกลักษณ์ มีความหมาย ทันสมัย เข้าใจ และจดจำง่าย ความสวยงามและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเหมาะสมในการนำไปใช้งานเป็นตราสัญลักษณ์ประจำกองทุนฯ   รางวัลการประกวด รางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท   วิธีการส่งผลงาน ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดกรอกรายละเอียดใบส่งผลงานตราสัญลักษณ์ให้ครบถ้วน พร้อมเขียนอธิบายแนวคิดของการออกแบบ ความหมายของสีที่ใช้ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4 ส่งผลงานเป็นภาพสี ขนาดกระดาษ A4 จำนวน 1 ผลงาน ประกอบด้วย  2 รูปแบบ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) โดยติดลงบนกระดาษแข็งสีดำหรือขาว ให้มีขอบโดยรอบกว้างด้านละ 2.5 เซนติเมตร บันทึกไฟล์ตราสัญลักษณ์ในนามสกุล .ai, .pdf และ .jpg ความละเอียด 300 dpi ขึ้นไป ลงบนแผ่น CD-ROM  ส่งผลงานได้ด้วยตนเอง (ในวันและเวลาราชการ) หรือทางไปรษณีย์ที่กลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 พร้อมระบุหน้าซองว่า “ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กองทุนฯ (LOGO)” (ถือตราประทับที่ต้นทางเป็นสำคัญ) ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 31 มกราคม 2563   ติดต่อสอบถาม สามารถดาวน์โหลดใบส่งผลงานการประกวดฯ และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.thกลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ โทรศัพท์ 0 2281 4843e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak00de75a9939d6d01e4139adc18af86e7').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy00de75a9939d6d01e4139adc18af86e7 = 'supriya' + '@'; addy00de75a9939d6d01e4139adc18af86e7 = addy00de75a9939d6d01e4139adc18af86e7 + 'ksp' + '.' + 'or' + '.' + 'th'; var addy_text00de75a9939d6d01e4139adc18af86e7 = 'supriya' + '@' + 'ksp' + '.' + 'or' + '.' + 'th';document.getElementById('cloak00de75a9939d6d01e4139adc18af86e7').innerHTML += ''+addy_text00de75a9939d6d01e4139adc18af86e7+'';

รายละเอียด เงินรางวัล 18,000
FaLang translation system by Faboba