TIME UP
ออกแบบตราสัญลักษณ์ และคำขวัญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ ครบรอบ 84 ปี

02 ธันวาคม 2562 - 24 มกราคม 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และคำขวัญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ ครบรอบ 84 ปี ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รายละเอียด เงินรางวัล 10,000
TIME UP
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Thailand Medical Hub

04 ธันวาคม 2562 - 05 มกราคม 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     นโยบายพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญที่จะช่วยสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ คณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) จึงให้มีการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน และประชาชนไทยได้แสดงความสามารถในการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอสู่สาธารณะ และ ผ่านการคัดกรองจากผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและการออกแบบ จนได้ตราสัญลักษณ์ที่สวยงามและสามารถใช้ได้จริงเป็นภาพลักษณ์ของประเทศ สร้างความมั่นใจให้แก่ชาวต่างชาติผู้รับบริการในสถานพยาบาล/สถานประกอบการ ให้ประชาชนไทยได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ และใช้เป็นตราสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมที่ประเทศจะจัดขึ้นในอนาคต

รายละเอียด เงินรางวัล 39,000
TIME UP
ประกวดศิลปกรรมซินโครตรอน : Synchrotron Art Award หัวข้อ แสง คลื่น และความถี่

02 ธันวาคม 2562 - 30 ธันวาคม 2562

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมซินโครตรอน : Synchrotron Art Award หัวข้อ “แสง คลื่น และความถี่” ครั้งที่ 1 ชิงเงินรางวัล 280,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตรวัตถุประสงค์    เพื่อให้ศิลปินและนักออกแบบหรือผู้ที่สนใจได้แสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และนำเสนอเรื่องราวผ่านงานทัศนศิลป์ ในหัวข้อ “แสง คลื่น และความถี่ (Light Wave and Frequency)”    เพื่อเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ ผ่านความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ศาสตร์และศิลป์) เข้าด้วยกันประเภทผลงาน    ผลงานในรูปแบบ 2 มิติ    ผลงานในรูปแบบ 3 มิติ (ลอยตัว)    ผลงานสื่อผสม (Mix Media Art/Time-Based Media)ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด    ประเภทประชาชนทั่วไป : ประชาชนทั่วไปที่มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ    ประเภทนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา : บุคคลที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี สัญชาติไทย และต้องแนบเอกสารรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาจากสถาบันที่กำลังศึกษา หรือสำเนาบัตรนักเรียน นิสิต นักศึกษา มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการส่งภาพประกวดในระดับบุคคลทั่วไปการส่งผลงาน    รอบแรก : ส่งผลงานในรูปแบบของไฟล์ดิจิทัล และใบสมัคร มาทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakaf4583e338e31af702e13e44121e7970').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyaf4583e338e31af702e13e44121e7970 = 'Synchrotronartaward' + '@'; addyaf4583e338e31af702e13e44121e7970 = addyaf4583e338e31af702e13e44121e7970 + 'gmail' + '.' + 'com'; var addy_textaf4583e338e31af702e13e44121e7970 = 'Synchrotronartaward' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';document.getElementById('cloakaf4583e338e31af702e13e44121e7970').innerHTML += ''+addy_textaf4583e338e31af702e13e44121e7970+'';         ผลงานในรูปแบบ 2 มิติ ส่งผลงานตามขนาดจริงที่มีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 72 dpi ในรูปแบบไฟล์ jpg เท่านั้น        ผลงานในรูปแบบ 3 มิติ ให้ถ่ายภาพผลงานทั้งหมด 5 ด้าน ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 4 ล้านพิกเซล ในรูปแบบไฟล์ jpg เท่านั้น        ผลงานในรูปแบบสื่อผสม ให้ถ่ายภาพผลงาน ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 4 ล้านพิกเซล ในรูปแบบไฟล์ jpg เท่านั้น        ผลงาน Time-Based Media ให้อัพโหลดไฟล์และส่งลิงค์มาทางอีเมล์        อัพโหลดไฟล์ภาพ พร้อมไฟล์ใบสมัครการส่งผลงานเข้าประกวดที่พิมพ์ข้อมูลเรียบร้อย ภายในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 ขยายเวลาถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 โดยภาพที่ผู้จัดได้รับไฟล์สมบูรณ์แล้วจะแจ้งกลับไปทางอีเมล์    รอบที่ 2 ติดตามรายละเอียดทางเว็บไซด์ www.slri.or.th/synchrotronartaward รางวัลสำหรับการประกวด 1. ประเภทประชาชนทั่วไป        - รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 80,000 บาท พร้อมโล่รางวัล        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล        - รางวัลชมเชย ได้รับรางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รวม 3 รางวัล    2. ประเภทนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา (สูงสุดระดับปริญญาตรี)        - รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัล        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล        - รางวัลชมเชย ได้รับรางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รวม 3 รางวัลติดต่อสอบถาม    ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)    โทรศัพท์ 0-4421-7040 ต่อ 1252 (กุลธิดา)    Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakefd9db05c01deb3f5471583ec4c66ceb').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyefd9db05c01deb3f5471583ec4c66ceb = 'kultida' + '@'; addyefd9db05c01deb3f5471583ec4c66ceb = addyefd9db05c01deb3f5471583ec4c66ceb + 'slri' + '.' + 'or' + '.' + 'th'; var addy_textefd9db05c01deb3f5471583ec4c66ceb = 'kultida' + '@' + 'slri' + '.' + 'or' + '.' + 'th';document.getElementById('cloakefd9db05c01deb3f5471583ec4c66ceb').innerHTML += ''+addy_textefd9db05c01deb3f5471583ec4c66ceb+'';     Facebook : www.facebook.com/Synchrotronartaward

รายละเอียด เงินรางวัล 280,000
ประกวดและออกแบบสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก Furniture Design Contest 2019

21 กันยายน 2566 - 21 กันยายน 2566

เงินรางวัลรวม : 88,000 บาท

ประกวดหนังสั้น และการ์ตูนแอนิเมชั่น สันติสุขที่ยั่งยืน

21 กันยายน 2566 - 21 กันยายน 2566

Your site has some commonly used modules already preconfigured. These include: Image Module which holds the image beneath the menu. This is a Custom module that you can edit to change the image. Most Read Posts which lists articles based on the number of times they have been read. Older Articles which lists out articles by month. Syndicate which allows your readers to read your posts in a news reader. Popular Tags, which will appear if you use tagging on your articles. Enter a tag in the Tags field when editing. Each of these modules has many options which you can experiment with in the Module Manager in your site Administrator. Moving your mouse over a module and selecting the edit icon will take you to an edit screen for that module. Always be sure to save and close any module you edit. Joomla! also includes many other modules you can incorporate in your site. As you develop your site you may want to add more module that you can find at the Joomla Extensions Directory.

ประกวดหนังสั้น และการ์ตูนแอนิเมชั่น สันติสุขที่ยั่งยืน

21 กันยายน 2566 - 21 กันยายน 2566

Your site has some commonly used modules already preconfigured. These include: Image Module which holds the image beneath the menu. This is a Custom module that you can edit to change the image. Most Read Posts which lists articles based on the number of times they have been read. Older Articles which lists out articles by month. Syndicate which allows your readers to read your posts in a news reader. Popular Tags, which will appear if you use tagging on your articles. Enter a tag in the Tags field when editing. Each of these modules has many options which you can experiment with in the Module Manager in your site Administrator. Moving your mouse over a module and selecting the edit icon will take you to an edit screen for that module. Always be sure to save and close any module you edit. Joomla! also includes many other modules you can incorporate in your site. As you develop your site you may want to add more module that you can find at the Joomla Extensions Directory.

ประกวดภาพถ่าย อุ่นใจกับวิริยะ

21 กันยายน 2566 - 21 กันยายน 2566

Your home page is set to display the four most recent articles from the blog category in a column. Then there are links to the next two oldest articles. You can change those numbers by editing the content options settings in the blog tab in your site administrator. There is a link to your site administrator in the top menu. If you want to have your blog post broken into two parts, an introduction and then a full length separate page, use the Read More button to insert a break.

ประกวดภาพถ่าย พิพิธภัณฑ์ อุทยาน หรืออุทยานประวัติศาสตร์ และแหล่งโบราณคดี

21 กันยายน 2566 - 21 กันยายน 2566

This is a sample blog posting. If you log in to the site (the Author Login link is on the very bottom of this page) you will be able to edit it and all of the other existing articles. You will also be able to create a new article and make other changes to the site. As you add and modify articles you will see how your site changes and also how you can customise it in various ways. Go ahead, you can't break it.

ประกวดภาพถ่าย พิพิธภัณฑ์ อุทยาน หรืออุทยานประวัติศาสตร์ และแหล่งโบราณคดี (2)

21 กันยายน 2566 - 21 กันยายน 2566

This is a sample blog posting. If you log in to the site (the Author Login link is on the very bottom of this page) you will be able to edit it and all of the other existing articles. You will also be able to create a new article and make other changes to the site. As you add and modify articles you will see how your site changes and also how you can customise it in various ways. Go ahead, you can't break it.

ประกวดภาพถ่าย อุ่นใจกับวิริยะ

21 กันยายน 2566 - 21 กันยายน 2566

วิริยะประกันภัย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “อุ่นใจกับวิริยะ” ชิงรางวัลกล้อง เครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก Canon iNSPiC [S] ZV-123A และ Gadget สุดเจ๋ง

ประกวดหนังสั้น และการ์ตูนแอนิเมชั่น สันติสุขที่ยั่งยืน (2)

21 กันยายน 2566 - 21 กันยายน 2566

Your site has some commonly used modules already preconfigured. These include: Image Module which holds the image beneath the menu. This is a Custom module that you can edit to change the image. Most Read Posts which lists articles based on the number of times they have been read. Older Articles which lists out articles by month. Syndicate which allows your readers to read your posts in a news reader. Popular Tags, which will appear if you use tagging on your articles. Enter a tag in the Tags field when editing. Each of these modules has many options which you can experiment with in the Module Manager in your site Administrator. Moving your mouse over a module and selecting the edit icon will take you to an edit screen for that module. Always be sure to save and close any module you edit. Joomla! also includes many other modules you can incorporate in your site. As you develop your site you may want to add more module that you can find at the Joomla Extensions Directory.

ประกวดภาพถ่าย พิพิธภัณฑ์ อุทยาน หรืออุทยานประวัติศาสตร์ และแหล่งโบราณคดี

21 กันยายน 2566 - 21 กันยายน 2566

This is a sample blog posting. If you log in to the site (the Author Login link is on the very bottom of this page) you will be able to edit it and all of the other existing articles. You will also be able to create a new article and make other changes to the site. As you add and modify articles you will see how your site changes and also how you can customise it in various ways. Go ahead, you can't break it.

ประกวดภาพถ่าย อุ่นใจกับวิริยะ

21 กันยายน 2566 - 21 กันยายน 2566

Your home page is set to display the four most recent articles from the blog category in a column. Then there are links to the next two oldest articles. You can change those numbers by editing the content options settings in the blog tab in your site administrator. There is a link to your site administrator in the top menu. If you want to have your blog post broken into two parts, an introduction and then a full length separate page, use the Read More button to insert a break.

ประกวดภาพถ่าย พิพิธภัณฑ์ อุทยาน หรืออุทยานประวัติศาสตร์ และแหล่งโบราณคดี

21 กันยายน 2566 - 21 กันยายน 2566

This is a sample blog posting. If you log in to the site (the Author Login link is on the very bottom of this page) you will be able to edit it and all of the other existing articles. You will also be able to create a new article and make other changes to the site. As you add and modify articles you will see how your site changes and also how you can customise it in various ways. Go ahead, you can't break it.

ประกวดภาพถ่าย อุ่นใจกับวิริยะ

21 กันยายน 2566 - 21 กันยายน 2566

Your home page is set to display the four most recent articles from the blog category in a column. Then there are links to the next two oldest articles. You can change those numbers by editing the content options settings in the blog tab in your site administrator. There is a link to your site administrator in the top menu. If you want to have your blog post broken into two parts, an introduction and then a full length separate page, use the Read More button to insert a break.

ประกวดหนังสั้น และการ์ตูนแอนิเมชั่น สันติสุขที่ยั่งยืน

21 กันยายน 2566 - 21 กันยายน 2566

Your site has some commonly used modules already preconfigured. These include: Image Module which holds the image beneath the menu. This is a Custom module that you can edit to change the image. Most Read Posts which lists articles based on the number of times they have been read. Older Articles which lists out articles by month. Syndicate which allows your readers to read your posts in a news reader. Popular Tags, which will appear if you use tagging on your articles. Enter a tag in the Tags field when editing. Each of these modules has many options which you can experiment with in the Module Manager in your site Administrator. Moving your mouse over a module and selecting the edit icon will take you to an edit screen for that module. Always be sure to save and close any module you edit. Joomla! also includes many other modules you can incorporate in your site. As you develop your site you may want to add more module that you can find at the Joomla Extensions Directory.

FaLang translation system by Faboba