TIME UP
แข่งขันโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรม ในพระพุทธศาสนา (ออนไลน์) ครั้งที่ ๑ กรุงเทพมหานคร

26 กันยายน 2564 - 08 ตุลาคม 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา

   ศูนย์พัฒนาเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ และหน่วยงานภาคี ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กําลังศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรม ในพระพุทธศาสนา (ออนไลน์) ครั้งที่ ๑ กรุงเทพมหานคร ชิงทุนการศึกษา

TIME UP
ประกวด Sing a Science : ร้อง...ให้ได้เรื่อง หัวข้อ ร้องบอก Trick แชร์ วิทย์ รอบตัว

01 ตุลาคม 2564 - 20 ตุลาคม 2564

ประชาชนทั่วไป

     องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

รายละเอียด เงินรางวัล 50,000
TIME UP
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

01 กันยายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564

นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี

รายละเอียด เงินรางวัล 14,000
TIME UP
ประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล PTTEP TEENERGY: Young Ocean for Life Innovation Challenge

15 กันยายน 2564 - 30 ตุลาคม 2564

นิสิต/นักศึกษา

     บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ชวนเยาวชน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. ถึงระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 7

รายละเอียด เงินรางวัล 540,000
TIME UP
ประกวดเรื่องสั้นและบทกวีอ่านยาใจ ภูมิคุ้มใจในวันทุกข์

01 กันยายน 2564 - 31 ตุลาคม 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, ธนาคารจิตอาสา และแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้น

รายละเอียด เงินรางวัล 128,000
TIME UP
ประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) ภายแนวคิด Butterflies Frolicking on the Mud Engendering Sensible Capital : เซิ้ง...สิน ถิ่นย่าโม

01 กันยายน 2564 - 15 ตุลาคม 2564

ประชาชนทั่วไป

จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot)

รายละเอียด เงินรางวัล 50,000
TIME UP
ประกวดคลิปเล่าเรื่องจากการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ Oxford Reading Club กับกิจกรรม Oxford Big Read 2021

01 กันยายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564

นักเรียน

Oxford University Press ร่วมกับ SE-ED ขอเชิญนักเรียนอนุบาล - มัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปเล่าเรื่องจากการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ Oxford Reading Club กับกิจกรรม "Oxford Big Read 2021" ชิงรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร

TIME UP
ประกวดออกแบบและวาดภาพกราฟฟิก หัวข้อ SAMSUNG BETTER NORMAL อยู่บ้านให้ดีกว่าแบบครบ ๆ ทั้งสุขภาพดี บันเทิงเด็ด เซอร์วิสครบด้าน

15 กันยายน 2564 - 31 ตุลาคม 2564

ประชาชนทั่วไป

     โครงการ Young Talent Contest by Samsung การประกวดออกแบบและวาดภาพกราฟฟิกด้วยโปรแกรม illustrator หรือ Photoshop ในหัวข้อ “SAMSUNG BETTER NORMAL” อยู่บ้านให้ดีกว่าแบบครบ ๆ ทั้งสุขภาพดี บันเทิงเด็ด เซอร์วิสครบด้าน

รายละเอียด เงินรางวัล 180,000
TIME UP
ประกวด นิทานดีดีเพื่อน้องแอลดี

01 กันยายน 2564 - 15 ตุลาคม 2564

ประชาชนทั่วไป

     เพจนิทานดีดีเพื่อน้องแอลดี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “นิทานดีดีเพื่อน้องแอลดี” ชิงรางวัล 50,000 บาท และจัดพิมพ์เป็นเล่มจริง

รายละเอียด เงินรางวัล 50,000
TIME UP
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) JseaOrtho: Journal of Southeast Asian Orthopaedics วารสารของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

10 กันยายน 2564 - 10 ตุลาคม 2564

ประชาชนทั่วไป

ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) JseaOrtho: Journal of Southeast Asian Orthopaedics วารสารของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

รายละเอียด เงินรางวัล 5,000
TIME UP
ประกวดนิยายเรื่องยาว ปั้นหมึก Contest Theme Begin Again อยากเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

10 กันยายน 2564 - 16 มกราคม 2565

ประชาชนทั่วไป

ธัญวลัย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนิยายเรื่องยาว "ปั้นหมึก Contest" Theme "Begin Again อยากเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และตีพิมพ์เล่มกระดาษกับสำนักพิมพ์ในเครือแจ่มใส

รายละเอียด เงินรางวัล 100,000
TIME UP
ประกวดศิลปะบนกำแพง Street Art @ บางลำภูล่าง

26 สิงหาคม 2564 - 07 ตุลาคม 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป, องค์กร

โอกาสสำหรับนักวาดสาย Street Art มาถึงแล้ว! ให้ผลงานของคุณบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนนำเสนอเรื่องราวและวิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่แขวงบางลำภูล่าง

รายละเอียด เงินรางวัล 25,000
TIME UP
ประกวดวรรณกรรม มนุษย์สัมผัสมนุษย์

13 กันยายน 2564 - 31 ตุลาคม 2564

ประชาชนทั่วไป

     กองทุนศรีบูรพา ร่วมกับกองทุนศาสตราจารย์คุณหญิงจินตนา ยศสุนทร และคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดวรรณกรรม “มนุษย์สัมผัสมนุษย์”

รายละเอียด เงินรางวัล 24,000
TIME UP
ประกวด PIM Young Creative Food Contest 2021

13 กันยายน 2564 - 15 ตุลาคม 2564

นักเรียน

     สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมโครงการประกวด PIM Young Creative Food Contest 2021 ภายใต้หัวข้อ “Story of Four Regions บอกเล่าตำนานอาหารไทยสไตล์โมเดิร์น”

รายละเอียด เงินรางวัล 170,000
TIME UP
ประกวดหนังสั้นโครงการ Short Film Camp 2021

13 กันยายน 2564 - 15 ตุลาคม 2564

ประชาชนทั่วไป

     Purin Pictures ขอเชิญผู้สนใจอายุไม่เกิน 30 ปี สมัครเข้าร่วมการเวิร์กชอปและประกวดหนังสั้นโครงการ "Short Film Camp 2021" ชิงโอกาสเข้าร่วมค่าย Short Film Camp

รายละเอียด เงินรางวัล 150,000
TIME UP
ประกวดหนังสั้น ISUZU presents Cat Film เอาเพลงมาทำเป็นหนัง

10 กันยายน 2564 - 30 กันยายน 2564

ประชาชนทั่วไป

ISUZU ร่วมกับ Cat Radio ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "ISUZU presents Cat Film เอาเพลงมาทำเป็นหนัง" เทศกาลประกวดหนังสั้น ปั้นผู้กำกับหน้าใหม่ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

รายละเอียด เงินรางวัล 100,000
TIME UP
ประกวดภาพถ่ายรถอาวดี้ Audi Photo Contest

10 กันยายน 2564 - 30 กันยายน 2564

ประชาชนทั่วไป

Audi Bangkok ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายรถอาวดี้ "Audi Photo Contest" ภายใต้หัวข้อ “ภาพรถ Audi สวยในสไตล์คุณ” ชิงรางวัล

รายละเอียด เงินรางวัล 129,950
TIME UP
ประกวดออกแบบการพัฒนาเขาพัทยาให้เป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของเมืองพัทยา New Khao Pattaya Landmark Design Competition 2021

10 กันยายน 2564 - 20 ตุลาคม 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

เมืองพัทยา ร่วมกับ ภาคีความร่วมมือการพัฒนาเขาพัทยาให้เป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของเมืองพัทยา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบการพัฒนาเขาพัทยาให้เป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของเมืองพัทยา

รายละเอียด เงินรางวัล 385,000
TIME UP
ประกวดโครงการ Digiwar ปี 3 ปลุกไอเดียมันส์ๆ สร้างคอนเทนต์โดนๆ ไปกับ EGATxWallbox

01 กันยายน 2564 - 10 ตุลาคม 2564

นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุระหว่าง 18-25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ “Digiwar ปี 3 ปลุกไอเดียมันส์ๆ สร้างคอนเทนต์โดนๆ ไปกับ EGATxWallbox” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท

รายละเอียด เงินรางวัล 60,000
TIME UP
ประกวดคลิปวิดีโอและภาพถ่าย ในหัวข้อ สุขติดบ้าน ด้วยนันทนาการ STAY HOME O.K.

05 กันยายน 2564 - 31 ตุลาคม 2564

ประชาชนทั่วไป

สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอและภาพถ่าย ในหัวข้อ "สุขติดบ้าน ด้วยนันทนาการ STAY HOME O.K." ชิงเงินรางวัลและของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท

รายละเอียด เงินรางวัล 70,000
ประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 11 : The 11th White Elephant Art Award

01 กันยายน 2564 - 26 กุมภาพันธ์ 2565

ประชาชนทั่วไป

บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 11 :  The 11th White Elephant Art Award หัวข้อ “คนไทยให้กันได้” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 3,950,000 บาท

รายละเอียด เงินรางวัล 3,950,000
FaLang translation system by Faboba