TIME UP
ประกวดภาพวาดระบายสี Coway ครอบครัวเติมรัก เติมจินตนาการ ครั้งที่ 1 สุขที่สุด สุขที่บ้านเรา

07 กันยายน 2564 - 11 ตุลาคม 2564

นักเรียน

     Coway ขอเชิญนักเรียนอายุไม่เกิน 12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดระบายสี Coway ครอบครัวเติมรัก เติมจินตนาการ ครั้งที่ 1 “สุขที่สุด สุขที่บ้านเรา” ชิงทุนการศึกษาและของรางวัล รวมมูลค่ากว่า 455,400 บาท  

รายละเอียด เงินรางวัล 455,400
TIME UP
ประกวดสื่อแอนิเมชัน Bilibili UP NEXT Animator Award 2021 ภายใต้หัวข้อ วาไรตี้ (ความหลากหลายที่ไม่จำกัดประเภท)

06 กันยายน 2564 - 31 ตุลาคม 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา

        Bilibili เปิดพื้นที่ให้แก่ นักสร้างสรรค์แอนิเมชันไทยได้ร่วมส่งผลงานแอนิเมชัน เพื่อแสดงฝีมือและศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับโอกาส ร่วมชิงเงินรางวัล

รายละเอียด เงินรางวัล 840,000
TIME UP
ประกวดคลิปวีดีโอ SHOW YOUR BALANCE BEING MOM-ME CLIP

07 กันยายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564

ประชาชนทั่วไป

     Rocking Kids ขอเชิญคุณแม่ยุคใหม่ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ "SHOW YOUR BALANCE BEING MOM-ME CLIP" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท

รายละเอียด เงินรางวัล 150,000
TIME UP
ประกวดวาดภาพระบายสีและตั้งชื่อมาสคอต (mascot) โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา

06 กันยายน 2564 - 30 กันยายน 2564

ประชาชนทั่วไป

     โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และบริษัทเพนเทล (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีและตั้งชื่อมาสคอต (mascot) ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

รายละเอียด เงินรางวัล 4,000
TIME UP
ประกวดคลิปวิดีโอเครื่องบินกระดาษ Thailand Paper-folding Airplane Competition 2021

01 กันยายน 2564 - 15 กันยายน 2564

ประชาชนทั่วไป

     องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมเครื่องบินกระดาษพับ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอเครื่องบินกระดาษ "Thailand Paper-folding Airplane Competition 2021" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และของรางวัล

รายละเอียด เงินรางวัล 12,000
TIME UP
ประกวดแข่งขัน The Global Student Entrepreneur Awards 2021-2022

01 กันยายน 2564 - 31 ตุลาคม 2564

นิสิต/นักศึกษา

     สมาคม EO Thailand ขอเชิญนิสิต นักศึกษาผู้เป็นเจ้าของธุรกิจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "The Global Student Entrepreneur Awards 2021-2022" ชิงรางวัลรวมมูลค่า 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 807,000 บาท)

รายละเอียด เงินรางวัล 807,000
TIME UP
ประกวดต้นแบบของที่ระลึก ศิลปะการแสดงกระตั้วแทงเสือ

01 กันยายน 2564 - 30 กันยายน 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมประกวดต้นแบบของที่ระลึก ศิลปะการแสดงกระตั้วแทงเสือ เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 25,000 บาท 

รายละเอียด เงินรางวัล 25,000
TIME UP
ประกวดศิลปะบนกำแพง Street Art @ บางลำภูล่าง

26 สิงหาคม 2564 - 30 กันยายน 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมประกวดศิลปะบนกำแพง Street Art @บางลำภูล่าง

รายละเอียด เงินรางวัล 25,000
TIME UP
ประกวดออนไลน์ในโครงการ e-Influencer Thailand 2021

15 สิงหาคม 2564 - 29 กันยายน 2564

ประชาชนทั่วไป

     สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญ สมัครเข้าร่วมการประกวดออนไลน์ในโครงการ “e-Influencer Thailand 2021” เพื่อค้นหา influencer หน้าใหม่

รายละเอียด เงินรางวัล 300,000
TIME UP
ประกวดผลิตไวรัลคลิปโฆษณา X Campus Ads Idea Contest 2021

01 กันยายน 2564 - 30 กันยายน 2564

นิสิต/นักศึกษา

     กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วประเทศ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตไวรัลคลิป

รายละเอียด เงินรางวัล 200,000
TIME UP
ประกวด Hackulture นวัต…วัฒนธรรม : เรียงร้อยวัฒนธรรมไทย…สู่โลกดิจิทัล

01 กันยายน 2564 - 30 กันยายน 2564

นิสิต/นักศึกษา

     กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

รายละเอียด เงินรางวัล 110,000
TIME UP
ประกวด Infographic Moral Awards ประจำปี 2564

25 สิงหาคม 2564 - 25 กันยายน 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Infographic “Moral Awards ประจำปี 2564” หัวข้อ “คนไทยวินัยไม่มีหมด”

รายละเอียด เงินรางวัล 81,000
TIME UP
ประกวดเต้นแนว Street Dance ออนไลน์ DANCE FROM HOME

01 สิงหาคม 2564 - 11 กันยายน 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ SUMEB ร่วมกับ Boss Dance Studio ขอเชิญผู้สนใจอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเต้น

รายละเอียด เงินรางวัล 15,000
TIME UP
ประกวดวาดภาพระบายสี Fulfill Your Art Dream with Natural Paints

01 กันยายน 2564 - 30 กันยายน 2564

นักเรียน

     Pair’s Natural Paint ของเชิญนักเรียนชั้นประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี “Fulfill Your Art Dream with Natural Paints” ชิงของรางวัล เเละใบประกาศเกียรติคุณ

TIME UP
ประกวด Challenge Cultural Influencers ค้นหาผู้ทรงอิทธิพลบนโลกโซเชียล รุ่นใหม่ใส่ใจรักษาภูมิปัญญาวัฒนธรรม

01 กันยายน 2564 - 30 กันยายน 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา

     สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข่าร่วมการประกวด Challenge Cultural Influencers “ค้นหาผู้ทรงอิทธิพลบนโลกโซเชียล รุ่นใหม่ใส่ใจรักษาภูมิปัญญาวัฒนธรรม”

รายละเอียด เงินรางวัล 150,000
TIME UP
ประกวดแข่งขันออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม Innovation Design Contest 2021 (IDC 2021)

19 สิงหาคม 2564 - 30 กันยายน 2564

นิสิต/นักศึกษา

     Covestro ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม Innovation Design Contest 2021 (IDC 2021)

รายละเอียด เงินรางวัล 185,000
TIME UP
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ศูนย์สุขภาพพร้อม : PROMPT HEALTH CENTER

01 กันยายน 2564 - 20 กันยายน 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)

รายละเอียด เงินรางวัล 18,000
TIME UP
ประกวดโครงการ SDG Citizens : Let’s Drive SDGs to the Next Normal

01 กันยายน 2564 - 20 กันยายน 2564

ประชาชนทั่วไป

งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ SDG Citizens : Let’s Drive SDGs to the Next Normal ชิงประกาศนียบัตรรับรองจากคณะอนุกรรมาธิการฯ ของสภาผู้แทนราษฎร และมีโอกาสนําโครงการดัง กล่าวไปสร้างต่อยอดให้เกิดขึ้นจริง

TIME UP
ประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมและออกแบบภายใน Asia Young Designer Awards 2021

01 กันยายน 2564 - 11 พฤศจิกายน 2564

นิสิต/นักศึกษา

     บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม (Architecture) และ การออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมและออกแบบภายใน "Asia Young Designer Awards 2021"

รายละเอียด เงินรางวัล 100,000
TIME UP
ประกวดโครงการดนตรี Through the rain ส่งกำลังใจผ่านเสียงเพลง ให้ดนตรีบรรเลงยามฝนพรำ

20 สิงหาคม 2564 - 17 กันยายน 2564

ประชาชนทั่วไป

     สาขาธุรกิจดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการดนตรี "Through the rain ส่งกำลังใจผ่านเสียงเพลง ให้ดนตรีบรรเลงยามฝนพรำ" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท

รายละเอียด เงินรางวัล 20,000
TIME UP
ประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี FOOD FORWARD ยกระดับ อาหารพื้นถิ่นไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรมฉายรังสี

01 กันยายน 2564 - 30 กันยายน 2564

นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) เดินหน้าสานต่อความสำเร็จของโครงการประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสีอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

รายละเอียด เงินรางวัล 170,000
FaLang translation system by Faboba