ประกวดวาดภาพระบายสีสมุดบันทึกภาพประจำวัน Mitsubishi Asian Children’s Enikki Festa 2021-2022

ประกวดวาดภาพระบายสีสมุดบันทึกภาพประจำวัน Mitsubishi Asian Children’s Enikki Festa 2021-2022

ประเภทการประกวด : Art
เริ่มส่งผลงาน : 01/11/2564
หมดเขตส่งผลงาน : 30/11/2564 ( )
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : นักเรียน

     สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญน้องๆ อายุ 6-12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีสมุดบันทึกภาพประจำวัน "Mitsubishi Asian Children’s Enikki Festa 2021-2022" หัวข้อ "Here is my life :  นี่คือชีวิตฉัน"

ชิงเงินรางวัล โล่ เกียรติบัตร พร้อมจัดแสดงผลงานที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและเพื่อนๆ จากอีกกว่า 23 ประเทศในเอเชีย

 

หัวข้อการประกวด
“นี่คือชีวิตของฉัน” (Here is my life)
ผู้เข้าประกวดสามารถเลือกเรื่องราวที่จะเล่าผ่านภาพวาดได้อย่างอิสระ ในหัวข้อ “นี่คือชีวิตของฉัน” (Here is my life) เช่น ภาพวาดที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน ครอบครัว โรงเรียน เพื่อน กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิต สิ่งแวดล้อม สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ การละเล่น เทศกาลหรือประเพณีท้องถิ่น วิถีชีวิต ชุมชนและผู้คน โดยภาพวาดทุกชิ้นต้องเป็นผลงานต้นฉบับ

 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
อายุระหว่าง 6 - 12 ปี (นับถึงวันยื่นใบสมัคร) ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดอายุ 12 ปี แต่ยังไม่ถึง 13 ปีบริบูรณ์ สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้

 

รูปแบบผลงาน

 • ผู้เข้าประกวดต้องส่งภาพเขียนบันทึกประจําวัน คนละ 5 แผ่น วาดลงบนกระดาษ ขนาด A4 แนวตั้ง (210 x 297 มิลลิเมตร) โดยให้ภาพอยู่ด้านบน 2/3 ส่วนของกระดาษ และเขียนข้อความ บรรยายเรื่องราวด้านล่าง 1/3 ของกระดาษ และใช้กระดาษเพียงด้านเดียวเท่านั้น
 • เป็นภาพวาดที่ใช้สีชนิดใดก็ได้ เช่น สีไม้ สีเทียน สีชอล์ค สีน้ำ สีน้ำมัน และผลงาน ต้องไม่ถูกพับ ม้วน ขูดขีด หรือถูกเย็บด้วยลวดเย็บกระดาษ และเขียนข้อความบรรยายด้วยลายมือเจ้าของภาพเอง ภาพที่วาดด้วยคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือเทคโนโลยีอื่น ๆ รวมถึงข้อความบรรยายที่ถูกพิมพ์ด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์ จะไม่ได้รับการพิจารณา
 • เขียนชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของภาพ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และชื่อโรงเรียน ลงด้านหลังภาพแต่ละแผ่นให้ชัดเจน และใส่หมายเลขเรียงลําดับภาพ 1 - 5 ไว้ด้านหลังด้วย
 • ผลงานจากภาพถ่าย หนังสือการ์ตูน หรือผลงานอื่น ๆ ที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือเคยส่ง เข้าประกวด รวมถึงผลงานที่เคยได้รับรางวัลในการประกวดอื่น ๆ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการประกวด

 

การส่งผลงาน

 • สมัครและส่งผลงานนับตั้งแต่วันประกาศ - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ เป็นสําคัญ)
 • ขั้นตอนการส่งผลงาน
  • กรอกใบสมัคร พร้อมแนบสําเนาทะเบียนบ้าน มาพร้อมผลงาน (สามารถ download รายละเอียดการรับสมัครและใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.ocac.go.th) ส่งผลงานพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ที่
   สํานักงาน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม
   ชั้น 3 เลขที่ 10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง
   เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  • โปรดวงเล็บมุมของ “ประกวดศิลปะเด็ก Enikki 2021 2022”

 

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 0-2209-3757
 • จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ enikki.ocacogmail.com
FaLang translation system by Faboba