ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สําหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สําหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ประเภทการประกวด : Design
รวมเงินรางวัล : 80,000 บาท
เริ่มส่งผลงาน : 08/05/2564
หมดเขตส่งผลงาน : 30/06/2564 ( )
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อจัดทําตราสัญลักษณ์สําหรับรายการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
 • เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร สร้างการรับรู้ และมีส่วนร่วมในการ ตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ และสามารถเชื่อมโยงไปสู่การเพิ่ม คุณค่าและมูลค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • นักเรียน นิสิตนักศึกษา หรือ ประชาชนทั่วไป (คนละ 1 ผลงาน)

 

หลักฐานที่ใช้ยื่นในการประกวด

 1. ใบสมัครการประกวด
 2. สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษาหรือบัตรประชาชน พร้อมรับรองสําเนา ถูกต้อง จํานวน 1 ชุด
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 

กําหนดการและการส่งผลงานประกวด

 • เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2564 โดยส่งผลงานได้ตามช่องทาง ดังนี้
  - ส่งผลงานด้วยตนเองที่กลุ่มวิจัยและพัฒนา กองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  - ส่งผลงานทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านบน โดยจะรับผลงานที่ส่งภายในกําหนด จากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ
 • การประกาศผลการตัดสิน ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 ทางเว็บไซต์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม www.culture.go.th

 

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัลจํานวน 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลจํานวน 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลจํานวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

ติดต่อสอบถาม
โทร 0-247-0028 ต่อ 1308-1310

FaLang translation system by Faboba