ประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2564 : Rice Innovation Awards 2021

ประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2564 : Rice Innovation Awards 2021

ประเภทการประกวด : Innovation
รวมเงินรางวัล : 320,000 บาท
เริ่มส่งผลงาน : 28/05/2564
หมดเขตส่งผลงาน : 16/08/2564 ( )
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : องค์กร

     มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2564

: Rice Innovation Awards 2021 ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าข้าวไทย ทั้งผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต
 • เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวและพัฒนาความใฝ่รู้เพื่อสรรหานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ข้าวไทย
 • เพื่อยกย่องและสร้างขวัญกําลังใจแก่ผู้ค้นคิดและผลักดันนวัตกรรมข้าวไทย จนบรรลุผล

 

ประเภทผู้สมัคร

 • กลุ่มอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการเอกชน องค์กรภาครัฐระดับชาติ หรือ สถาบันการศึnษาระดับอุดมศึกษา
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้สมัครที่มาจาก “ชุมชน”

 

ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 • ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากส่วนต่าง ๆ ของข้าว (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร ปลายข้าว ข้าวหัก แป้งข้าว แกลบ รําข้าว ฟางข้าว ฯลฯ) โดยมี “ข้าว” เป็นส่วนประกอบสําคัญโดยอาจจะเกิดจากการสร้างความรู้ใหม่ หรือการใช้ภูมิปัญญา พื้นบ้านมาประยุกต์ ให้เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์สูง
 • ระบวนการผลิต ที่เป็นนวัตกรรมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทย
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลระดับชาติมาก่อน และไม่ได้ อยู่ในเชิงwาณิชย์มาแล้วเกิน 2 ปี

 

เกณฑ์ในการตัดสิน

 • ความเป็นนวัตกรรมของผลงาน
 • ความคิดสร้างสรรค์
 • การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ข้าวไทย
 • ศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์
 • ผลประโยชน์ที่ได้รับทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

 

การส่งผลงาน

ส่งใบสมัครผลงานมา ได้ที่

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2942-7620-1 ,0-2942-7626

โทรสาร 0-2942-7621

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

กำหนดระยะเวลา

 • ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 16 สิงหาคม 2564
 • ตัดสินผลงาน 16 กันยายน 2564
 • พิธีมอบรางวัล 5 ตุลาคม 2564

 

รางวัลการประกวด

กลุ่มอุตสาหกรรม

 • รางวัลที่ 1 : 80,000 บาท พร้อมโล่พระราชทาน
 • รางวัลที่ 2 : 40,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 : 20,000 บาท
 • รางวัลชมเชย : 10,000 บาท (2 รางวัล)

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

 • รางวัลที่ 1 : 80,000 บาท พร้อมโล่พระราชทาน
 • รางวัลที่ 2 : 40,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 : 20,000 บาท
 • รางวัลชมเชย : 10,000 บาท (2 รางวัล)

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 0-2942-7620-1 ,0-2942-7626

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/ThaiRiceFoundationTh

FaLang translation system by Faboba