ประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด 1 Day Trip เช็คอิน กิน เที่ยว

ประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด 1 Day Trip เช็คอิน กิน เที่ยว

ประเภทการประกวด : Media
รวมเงินรางวัล : 50,000 บาท
เริ่มส่งผลงาน : 05/01/2563
หมดเขตส่งผลงาน : 25/01/2563 ( )
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป
รายละเอียดเพิ่มเติม: 1 Day Trip เช็คอิน กิน เที่ยว

     สมาคมธรุกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “1 Day Trip เช็คอิน กิน เที่ยว” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และโล่รางวัลจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

 

วัตถุประสงค์

     เพื่อนำเสนอเรื่องราวความประทับใจในจังหวัดนครราชสีมา ความงดงามของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพ ภูมิปัญญา และแหล่งท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ๆ เพื่อสะท้อนความรู้สึก ที่มีต่อจังหวัดนครราชสีมาผ่านคลิปวิดีโอแนวสร้างสรรค์

 

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

     นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ

 

หลักเกณฑ์และกติกา

 • ต้องเป็นคลิปวีดีโอในเชิงสร้างสรรค์ และเป็นถูกถ่ายทำในเขตจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น
 • ความยาวคลิปวีดีโอไม่เกิน 2.30 นาที
 • มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า Full-HD (1980x1080p) หรือใช้พิกเซลความละเอียดสูงสุดของกล้องถ่ายภาพ ต้องเป็นไฟล์แบบมาตรฐาน MP4
 • ไม่จำกัดเทคนิคในการถ่ายคลิปวีดีโอ

 

คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวด

 • เป็นคลิปวีดีโอที่ผู้ส่งเข้าประกวดเป็นผู้ถ่ายเองตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 จนถึงช่วงระยะเวลาการประกวด และเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์และสิทธิในภาพดังกล่าวโดยห้ามมิให้ส่งภาพของบุคคลอื่นหรือส่งภาพในนามของบุคคลอื่น
 • คลิปวีดีโอต้องสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด และไม่เป็นคลิปวีดีโอที่ผิดต่อกฎหมายหากมีการกล่าวอ้าง หรือโต้แย้ง สิทธิใดๆ ในคลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวด หรือผู้จัดงานฯ ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่น ผู้ส่งเข้าประกวดคลิปวิดีโอต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแต่ผู้เดียว รวมถึงการเข้าเป็นคู่ความร่วม และแก้ต่างในคดีดังกล่าวร่วมกับผู้จัดงานฯ โดยผู้จัดงานฯ ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในคลิปวีดีโอใดๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้ที่ส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวดจะต้องไม่ส่งคลิปวีดีโอที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทย หรือต่างประเทศ และเป็นภาพที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ไม่เคยเผยแพร่ใน เว็บไซต์ วีดีทัศน์ หรือสื่อใดๆ ที่ทำขึ้นเพื่อจำหน่าย หรือโฆษณาและต้องเป็นคลิปวีดีโอที่ไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน หากมีการตรวจพบว่าคลิปวีดีโอดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ข้างต้น คณะกรรมการจะทำการตัดสิทธิ์คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดโดยทันที ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดทราบล่วงหน้า
 • กรณีนำภาพบุคคลหรือบทสัมภาษณ์บุคคล ต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลท่านนั้นด้วย
 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวดได้ไม่เกิน 3 คลิปวีดีโอ โดยแต่ละคลิปวีดีโอต้องมีมุมมองและเนื้อหาแตกต่างกัน
 • ผู้ส่งประกวดมีสิทธิ์รับรางวัลใหญ่เพียงแค่ 1 รางวัล
 • ผู้ส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวดต้องรักษาต้นฉบับไว้ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินมีข้อสงสัย สามารถเรียกให้ผู้เข้าประกวดแสดงต้นฉบับได้
 • คลิปวีดีโอและไฟล์ต้นฉบับที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน แต่ลิขสิทธิ์ของคลิปวีดีโอยังคงเป็นของเจ้าของคลิปวีดีโอโดยสมบูรณ์
 • ผู้จัดงานมีสิทธิ์คัดเลือกคลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และ มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานในสื่อ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าของคลิปวีดีโอนั้นๆ
 • คณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกวด ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าร่วมประกวด
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ

 

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 25 มกราคม 2563
 • ส่งไฟล์ภาพทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 25 มกราคม 2563 มาที่ kasira.biz/itf2020 โดยระบบเปิดรับผลงานทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 25 มกราคม 2563 (ปิดระบบ เวลา 18.00 น.) และเมื่อทีมงานได้รับไฟล์ภาพจะมีอีเมล์ตอบกลับภายใน 1 – 2 วันทำการ โดยกรอกชื่อ – นามสกุลจริง ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรติดต่อ และอีเมล์
 • การตั้งชื่อไฟล์ภาพ ให้ตั้งตามชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร ตามด้วยหมายเลขลำดับภาพจนครบจำนวนภาพที่ส่ง ตัวอย่างเช่น นคร_ราชสีมา_01.mp4, นคร_ราชสีมา_02.mp4 เป็นต้น
 • ประกาศผลการตัดสินภาพถ่าย วันที่ 30 มกราคม 2562 ภายในงาน “1st International Tourism Festival 2020” ณ ห้างสรรพสินค้า Terminal 21 Korat พร้อมทั้งมอบรางวัลและแสดงภาพที่ชนะการประกวดภายในงาน

 

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมที่พัก the Imperial hotel and convention center  2 ห้อง และโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 8,000  บาท พร้อมที่พัก the Imperial hotel และโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000  บาท พร้อมที่พัก the imperial hotel และโล่รางวัล

 

ติดต่อสอบถาม

www.facebook.com/itffest

FaLang translation system by Faboba