ประกวดคลิปวีดีโอสั้นหัวข้อ สวมโลกใบใหม่ให้ CONDOM

ประกวดคลิปวีดีโอสั้นหัวข้อ สวมโลกใบใหม่ให้ CONDOM

ประเภทการประกวด : Media
รวมเงินรางวัล : 94,000 บาท
เริ่มส่งผลงาน : 01/01/2563
หมดเขตส่งผลงาน : 31/01/2563 ( )
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม: AMAcondomclip

     สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 18 - 24 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอสั้น หัวข้อ “สวมโลกใบใหม่ให้ CONDOM” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

 

หลักการและเหตุผล

     ในปัจจุบันวัยรุ่นไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมในเรื่องเพศเปลี่ยนไป วัยรุ่นเริ่มมีความรัก มีแฟน มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกตั้งแต่ อายุยังน้อย บางคู่คบกันไม่นานก็มีเพศสัมพันธ์แล้ว และอาจมีคู่นอนมากกว่าหนึ่งคน ข้อมูลจากรายงานผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่ สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีกลุ่มนักเรียนประเทศไทย ปี 2560 ของส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบว่า การมีเพศสัมพันธ์ใน ครั้งแรกของวัยรุ่นไม่ใช้ถุงยางอนามัยถึงร้อยละ 50 ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และท้องไม่พร้อม ถึงแม้ว่าจะมีทัศนคติที่เปิดกว้างเกี่ยวกับเรื่องเพศมากขึ้น แต่วัยรุ่นไม่ได้ป้องกัน เนื่องจากขาดความรู้เรื่องเพศศึกษา มีความเข้าใจผิด เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ เชื่อว่าการมีเพศสัมพันธ์ครั้งเดียวไม่ทำให้ติดเชื้อ ไม่ทำให้ท้อง และไม่คิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา 

     นอกจากนั้น ผู้ปกครองที่มีบุตรระบุว่าไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยที่ตนเองอยากรู้ เนื่องจากมองว่าตนเองมี ความรู้ดีอยู่แล้ว ทั้งยังไม่ต้องการใช้ถุงยางอนามัยแม้ว่าจะได้รับการแจกฟรี เนื่องจากมั่นใจว่าสามีของตนเองไม่มีทางที่จะมี เพศสัมพันธ์นอกสมรสอย่างแน่นอน (สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, 2558) ทั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ยังมี ทัศนคติที่ไม่ดีต่อการใช้ถุงยางอนามัย โดยเชื่อว่าส่งผลกระทบต่อความรู้สึกสุขสมระหว่างมีเพศสัมพันธ์ (“สธ. ดันยุทธศาสตร์ถุงยาง อนามัยแห่งชาติปี 58”, 2557) ประกอบกับผู้หญิงไทยยังมีทัศนคติเชิงลบต่อการพกพาหรือซื้อถุงยางอนามัยว่าเป็นเรื่องน่าอายทำให้คนอื่นเข้าใจว่าตนกำลังจะไปมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งส่งผลต่อการใช้ถุงยางอนามัยเกิดขึ้นได้ยาก (Havanon et al., 1996; Prasartwanakit et al., 2009) 

     จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า การตีตราและเลือกปฏิบัติยังคงปรากฏอยู่ในสังคม และส่งผลต่อทัศนคติและ พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อการป้องกันอีกด้วย แม้ว่าที่ผ่านมาหน่วยงานหรือองค์กร ต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมจะมีการรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวเป็นระยะ ข้อมูลที่กล่าวมา ข้างต้นชี้ให้เห็นว่าประชาชนจ านวนไม่น้อย โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น ยังคงขาดความตระหนักถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย สะท้อนถึง ความจ าเป็นในการสื่อสารอย่างสม่ าเสมอเพื่อน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยในระยะยาว 

 

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยด้วยการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ ตลอดจนสร้าง ทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย

 

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตสื่อส่งเสริมทัศนคติที่ดีในการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยโดยการใช้ถุงยางอนามัย ผ่านสื่อสังคมออนไลน์


รูปแบบ
การประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี ในรูปแบบคลิปวีดีโอสั้น ความยาวไม่เกิน 1 นาที

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมประกวด

 1. สมัครเป็นทีม ๆ ละ 3 คน ผู้สมัครอายุระหว่าง 18 - 24 ปี
 2. ผู้สมัครที่เป็นนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปวส.) ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำ 1 คน
 3. สถานศึกษาสามารถส่งทีมเข้าร่วมประกวดไม่จำกัดจำนวนทีม
 4. ผู้สมัครสามารถส่งไฟล์ผลงานคลิปวีดีโอระหว่างวันที่ 25 - 31 มกราคม 2563
 5. ผู้สมัครมีอุปกรณ์ในการผลิตคลิปวีดิโอ เช่น สมาร์ทโฟน กล้องถ่ายภาพ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

 

กำหนดระยะเวลา

 1. ผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดสามารถสมัครได้ที่  https://forms.gle/HV9g6utq99pEMjco6 หรือ Scan QR Code
 2. สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2562

 

เงื่อนไขการส่งสื่อสร้างสรรค์เข้าร่วมประกวด

 1. ผู้สมัครทุกคน ต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางผู้จัดการประกวด AHF Media Award ซึ่งทางผู้จัดการประกวดจะรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พักให้กับผู้สมัครจากต่างจังหวัด กิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม คือ
  1.1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการตีตราและเลือกปฏิบัติ และ เทคนิคในการถ่ายทำในวันที่ 18 - 19 มกราคม 2563
  1.2 กิจกรรมประกาศผลและมอบรางวัล ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
 2. ผู้สมัครแต่ละทีมส่งผลงานเข้าประกวดได้ทีมละ 1 ผลงาน
 3. เนื้อหาของผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด ไม่พาดพิง หรือก่อให้เกิดความเสียหาต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การเมือง หรือบุคคลอื่นๆ
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบด้านลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิด เช่น การคัดลอกภาพ ข้อมูล การตัดต่อ เสียง คลิป หรือบุคคลในผลงาน เป็นต้น และต้องอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่มาของข้อมูลทั้งหมดได้ชัดเจน ตรวจสอบได้ หากเกิด การละเมิดลิขสิทธิ์ผู้จัดการประกวด AHF Media Award สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการให้เข้าร่วมประกวดออกแบบสื่อ สร้างสรรค์ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี
 5. ผู้จัดการประกวด AHF Media Award ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนผลงานที่ส่งเข้าประกวด และสามารถนำไปใช้เผยแพร่ผลงาน สู่สาธารณชนได้ทุกรูปแบบ โดยปราศจากข้อผูกมัดใดๆ แต่สิทธิ์ยังคงเป็นของเจ้าของผลงานที่ผลิตขึ้น
 6. การลงนามในใบสมัครถือว่าผู้ส่งผลงานเข้าร่วมได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมประกวดแล้ว
 7. ผู้จัดการประกวด AHF Media Award ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดทำผลงาน หรือการเตรียมผลงานเพื่อ นำเสนอผลงาน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องจากการจัดประกวดนี้ไม่ได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้สมัครแต่อย่างใด
 8. กำหนดการและเงื่อนไขการส่งสื่อเข้าประกวดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลพินิจของผู้จัดการประกวด AHF Media Award และความเหมาะสม
 9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้

 

การผลิตและส่งผลงาน

 1. ผู้ที่สมัครต้องส่ง Storyboard ให้ทางผู้จัดการประกวด AHF Media Award ภายในวันที่ 23 มกราคม 2563 ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 2. ผู้จัดการประกวด AHF Media Award พิจารณา Storyboard ในวันที่ 24 มกราคม 2563 เพื่อให้ข้อเสนอแนะด้านเนื้อหา
 3. ผู้สมัครผลิตผลงานตามข้อเสนอแนะด้านเนื้อหาจากผู้จัดการประกวด AHF Media Award และส่งไฟล์ผลงานที่ เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยอัพโหลดขึ้น Google Drive, Dropbox เป็นต้น และส่ง Link มาที่ อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ระบุหัวข้ออีเมล์ “ส่งผลงานประกวดสื่อ โดยทีม.....(ระบุชื่อทีม)”

 

การประกาศผลการตัดสิน

ประกาศผลการตัดสินในงานประกาศผลและมอบรางวัล AHF Media Award วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 

 

รางวัลการประกวด

 1. รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
 2. รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
 3. รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
 4. รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 7,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

 

ติดต่อสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม

คุณวรัญญา ประเสริฐ
เบอร์โทร 080-272-4301
e-Mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.)

FaLang translation system by Faboba