ประกวดคลิปสั้น ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok หัวข้อ Human Rights for all สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน

ประกวดคลิปสั้น ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok หัวข้อ Human Rights for all สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน

ประเภทการประกวด : Media
รวมเงินรางวัล : 210,000 บาท
เริ่มส่งผลงาน : 25/10/2564
หมดเขตส่งผลงาน : 30/11/2564 ( )
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok หัวข้อ "Human Rights for all สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน"

ชิงรางวัลมูลค่ารวม 210,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและเท่าทันเรื่อง สิทธิมนุษยชน สามารถขยายผล การสร้างเครือข่ายไปยังกลุ่มต่าง ๆ
 • เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไป สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 • เพื่อให้สังคมรู้จักเคารพสิทธิ หน้าที่ ดำรงชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างเอื้ออาทร
 • เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมสร้างในการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สังคมเกิดการเคารพสิทธิและเสรีภาพ
 • เพื่อนำผลงานที่ผ่านการประกวดภายใต้โครงการไปผลิตสื่อต่าง ๆ และเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน

 

ประเภทการประกวด

 • นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ทั้งสายสามัญและอาชีพ
 • นักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ประชาชนทั่วไป

 

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. - 30 พ.ย. 2564 ทาง https://forms.gle/Y39iC1et2CsH8PfK7
 • คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงาน เดือนธันวาคม 2564
 • ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล เดือนกุมภาพันธ์ 2565
 • จัดนิทรรศการแสดงผลงาน เดือนมีนาคม 2565
 • พิธีมอบรางวัลและการจัดงานเสวนา เดือนมีนาคม 2565

 

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ 25,000 บาท และโล่รางวัล เกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 15,000 บาท และโล่รางวัล เกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 10,000 บาท และโล่รางวัล เกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัล Popular Vote 5,000 บาท

 

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ : 0-2141-3913 , 0-2141-3923
 • อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
FaLang translation system by Faboba