ประกวดผลงานคอนเทนต์ ท่องเที่ยวไทย ภาพถ่าย หรือ วีดีโอ Travel Content Contest

ประกวดผลงานคอนเทนต์ ท่องเที่ยวไทย ภาพถ่าย หรือ วีดีโอ Travel Content Contest

ประเภทการประกวด : Media
เริ่มส่งผลงาน : 16/05/2564
หมดเขตส่งผลงาน : 15/06/2564 ( )
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : ประชาชนทั่วไป
รายละเอียดเพิ่มเติม: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานคอนเทนต์ ท่องเที่ยวไทย ภาพถ่าย หรือ วีดีโอ "Travel Content Contest" ชิงรางวัล และของที่ระลึก

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ประชาชนทั่วไปผลิตสื่อ (content) ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยด้วยตนเอง
 • เพื่อคัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพ สำหรับนำไปเผยแพร่ในสื่อช่องทางต่างๆ อย่างกว้างขวาง
 • เพื่อสร้างกระแสการท่องเที่ยวภายในประเทศ

 

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ

 

รูปแบบการประกวด

     เป็นกิจกรรมระดมความคิดและผลงานในรูปแบบ crowdsourcing ที่เปิดโอกาสให้คนทุกคนได้มีส่วนร่วม โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ความชำนาญ หรือเคยผลิตสื่อมาก่อน
ผลงานที่ได้รับรางวัลตัดสินโดยความคิดเห็นของมหาชนและกรรมการ

 

การส่งผลงานเข้าประกวด

 1. นำเสนอผลงานภายใต้หัวข้อ ดังนี้
   - แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม
   - แหล่งท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริ
   - แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและการผจญภัย
 2. นำเสนอผลงานในรูปแบบภาพถ่ายไม่เกิน 5 ภาพ หรือ คลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 60 วินาที
 3. ผลงานต้องเป็นการถ่ายทำเองโดยผู้ส่งผลงาน
 4. ผลงานต้องถ่ายทำจากสถานที่จริง
 5. การถ่ายทำผลงานสามารถใช้อุปกรณ์ถ่ายทำได้ไม่จำกัดประเภท
 6. สามารถยื่นผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน

 

วิธีส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดทางเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/travelcontentcontest
 2. อัปโหลดผลงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook โดยเปิดเป็นสาธารณะพร้อมระบุ คำอธิบาย ต่อไปนี้
   - คำบรรยาย “เรื่องเที่ยวดีๆ ที่อยากบอกต่อ” พร้อมชื่อสถานที่และจังหวัดของแหล่งท่องเที่ยวที่นำเสนอในภาพถ่าย หรือ คลิปวิดีโอ
   - ติด #travelcontentcontest #AmazingThailand
      นำลิงค์ภาพถ่าย หรือ คลิปวิดี
 3. โอที่อัปโหลดตามข้อ 2. ใส่ในแบบฟอร์มการสมัครบนเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/travelcontentcontest
 4. เปิดรับสมัครผลงานแล้วตั้งแต่วันนี้ - 15 มิถุนายน 2564

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด

 1. ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดฯ ได้ทั้ง 2 ประเภท โดยไม่จำกัดจำนวนผลงาน
 2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสีและก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมรวมถึงต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน หรือไม่เคยโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ (Online) หรือ สื่อออฟไลน์ (Offline) ใดๆ ที่เป็นไปในทางการค้าหรือเชิงพาณิชย์ และไม่ได้ คัดลอกหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สิน ทางปัญญา หรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น
 4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับรองว่าได้รับการอนุญาตให้ถ่ายวิดีโอจากบุคคลที่ปรากฏในผลงาน หากปรากฏภาพบุคคลอื่นที่ไม่ได้ให้การอนุญาตไว้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องทำการเบลอหน้าของบุคคลนั้นหรือใช้วิธีการอื่นใดที่ไม่สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ ทั้งนี้ ททท. จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีพิพาทใดๆ ที่อาจเกิดมีขึ้น
 5. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบ หากผลงานหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว
 6. อนุญาตให้ ททท. มีสิทธิในการนำผลงานที่ส่งเข้าประกวดไปใช้ ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน และสามารถใช้เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยได้ตามกฎหมาย โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ให้แก่เจ้าของผลงาน
 7. คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิกำหนดวิธีการตัดสินและการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดทันทีโดยไม่มีการชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

 

รางวัลการประกวด

 • ประเภทภาพถ่าย จำนวน 12 รางวัล ประกอบด้วย
   - รางวัลยอดเยี่ยม (Excellent Awards) จำนวน 9 รางวัล
     - แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 3 รางวัล (รางวัลที่ 1, 2 และ 3)
     - แหล่งท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริ 3 รางวัล (รางวัลที่ 1, 2 และ 3)
     - แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและการผจญภัย 3 รางวัล (รางวัลที่ 1, 2 และ 3)
   - รางวัลยอดนิยม (Popular Awards) จำนวน 3 รางวัล
     - แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 1 รางวัล
     - แหล่งท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริ 1 รางวัล
     - แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและการผจญภัย 1 รางวัล
 • ประเภทคลิปวิดีโอ จำนวน 12 รางวัล ประกอบด้วย
   - รางวัลยอดเยี่ยม (Excellent Awards) จำนวน 9 รางวัล
     - แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 3 รางวัล (รางวัลที่ 1, 2 และ 3)
     - แหล่งท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริ 3 รางวัล (รางวัลที่ 1, 2 และ 3)
     - แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและการผจญภัย 3 รางวัล (รางวัลที่ 1, 2 และ 3)
   - รางวัลยอดนิยม (Popular Awards) จำนวน 3 รางวัล
     - แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 1 รางวัล
     - แหล่งท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริ 1 รางวัล
     - แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและการผจญภัย 1 รางวัล

 

ติดต่อสอบถาม
โทร. 1672

FaLang translation system by Faboba