ประกวดโครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 7

ประกวดโครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 7

ประเภทการประกวด : Project
รวมเงินรางวัล : 800,000 บาท
เริ่มส่งผลงาน : 10/05/2564
หมดเขตส่งผลงาน : 31/05/2564 ( )
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา

     ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 7 (รูปแบบออนไลน์) ชิงทุนรางวัล

มูลค่ารวม 800,000 บาท

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการอ่านสรุปสาระสำคัญ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการคิดเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
 • เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจารณ์ อันจะเป็นการสร้างนักวิจารณ์รุ่นใหม่สู่สังคม
 • เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยบูรณาการกับการใช้ภาษาไทย
 • เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการเขียนภาษาไทยที่ดี อันเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
 • เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีโอกาสได้แสดงผลงานผ่านเวทีต่าง ๆ ทั้งในด้านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
 • เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชน ให้เป็นแกนนำในการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมในการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างเป็นเหตุเป็นผล

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  หรือ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ปี 2564
 • ไม่เคยได้รับทุนรางวัลจากการจัดโครงการฯ ปีที่ 1-6
 • บุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับภาคีพันธมิตรไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ หากตรวจสอบพบข้อมูลในภายหลังจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
 • เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน จึงทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยดำเนินการ ผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้ได้รับทุนรางวัลต้องมีความพร้อมในด้านอุปกรณ์เทคโนโลยี เพื่อเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ“อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ในรูปแบบออนไลน์ อาทิเช่น มือถือ, แท็บเล็ต, คอมพิวเตอร์ ฯ และอินเทอร์เน็ตที่เสถียร เป็นเวลา 3 วัน ในเดือนตุลาคม 2564 โดยมีคณะกรรมการตัดสินเป็นวิทยากร

 

กติกาในการเข้าร่วมโครงการฯ

 • เลือกอ่านหนังสือที่ทางโครงการฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งต้องเขียนต้นฉบับเป็นภาษาไทยอาจเป็นหนังสือประเภทสารคดีหรือบันเทิงคดีก็ได้ เช่น สารคดีแนวต่าง ๆ / กวีนิพนธ์ / นวนิยายคลาสสิก
 • เขียนบทวิจารณ์ 1 เล่ม ต่อหนังสือที่เลือกอ่าน ในครั้งนี้จะเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ โดยจะให้ผู้สมัครเลือกหนังสือจากรางวัลใดรางวัลหนึ่งเพื่อเขียนบทวิจารณ์ส่งดังรายละเอียดต่อไปนี้
   - รางวัลการประกวดหนังสือดีเด่นแห่งชาติของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระหว่างปี 2545 - 2563
   - รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์)
   - รางวัลพานแว่นฟ้า
   - รางวัลชมนาด ครั้งที่ 1-9

 

รายละเอียดผลงาน

 • มีความยาว 2-4 หน้ากระดาษ A4 ขึ้นไป ฟอนท์ Angsana New  ขนาด 16 points
 • วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นอย่างเที่ยงธรรม มีเหตุผล น่าสนใจ โดยสอดแทรกการสรุปใจความของเรื่องอย่างกระชับและครอบคลุมประเด็นสำคัญ
 • เรียบเรียงด้วยภาษาที่สละสลวยและนำเสนอด้วยวิธีเขียนที่สร้างสรรค์

 

การส่งไฟล์บทวิจารณ์

 • ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ http://praphansarn.com/scholarships
 • ส่งบทวิจารณ์ (ปริ้นใส่กระดาษ) พร้อมระบุชื่อผู้วิจารณ์ให้เรียบร้อย โดยส่งบทวิจารณ์ทางไปรษณีย์พร้อมทั้งถ่ายเอกสารหนังสือที่ใช้เขียนงานวิจารณ์มาด้วยทั้งเล่ม แนบมายังที่

      บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด
      เลขที่ 222 อาคารบุษราคัม เทอเรส ถนนพุทธมณฑล สาย 2
      แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
      โทรศัพท์ 02 448 0312,  02 448 0658-9

 

กำหนดการ

 • ประชาสัมพันธ์ / ประกาศรับสมัคร / ปิดรับบทวิจารณ์ : 10 พ.ค. – 31 ก.ค. 64
 • คณะกรรมการตัดสิน พิจารณาตัดสินบทวิจารณ์ 40 บท : 1 – 31 ส.ค. 64
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 40 คน ทางเว็บไซต์ www.praphansarn.com : ภายใน ก.ย. 64 และผู้ประสานงานโครงการฯ ติดต่อกับผู้ได้รับทุนรางวัลเพื่อเตรียมเข้าค่ายฯ
 • เข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ผ่าน ZOOM : ภายใน ต.ค. 64

 

ทุนรางวัล

 • ทุนรางวัล 20,000 บาท จำนวน 40 ทุนรางวัล เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 800,000 บาท

 

ติดต่อสอบถาม


ผู้ประสานงานโครงการ
 - คุณศิริรัตน์ สุ่นสกุล e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. มือถือ 099 246 1915
 - คุณกนกอร นนทสวัสดิ์ศรี e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. มือถือ 089 926 3290

บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด

222 อาคารบุษราคัม เทอเรส สาย 2 ถนนพุทธมณฑล สาย 2

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

โทรศัพท์ 02 448 0312, 02 448 0658-9

โทรสาร 02 448 0393

FaLang translation system by Faboba