ประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ ๗ : Change the World Speech Contest#7

ประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ ๗ : Change the World Speech Contest#7

ประเภทการประกวด : Speaking
เริ่มส่งผลงาน : 29/06/2564
หมดเขตส่งผลงาน : 10/07/2564 ( )
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา

     ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ ๗ : Change the World Speech Contest#7 (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน)

หัวข้อ "ฝ่าวิกฤตด้วยพลังความรับผิดชอบ (Overcome crisis with the power of responsibility, 责任·担当抗疫情)" ชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนที่มีความรู้คู่ความดีมีศีลธรรมและมีความสามารถด้านภาษาสู่เวทีประชาคมโลก
 • เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนได้มีโอกาสสร้างเสริมบุคลิกภาพและฝึnอุปนิสัยที่ดีงามผ่านกระบวนการฝึกอบรมของโครงการ
 • เพื่อให้เครือข่ายผู้นำความดีที่มีความสามารถด้านภาษาในกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษาและครูอาจารย์ ที่เข้าร่วมโครงการได้ฝึnทำงานเป็นทีมเป็นหมู่คณะ มีน้ำใจ มีความสามัคคีรู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน

 

ประเภทการประกวด

 • ประเภทประถมศึกษา (ป.๓-ป.๖)
 • ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
 • ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖) / ปวช. ๑-๓
 • ประเภทอุดมศึกษา และ ปวส.๑-๒

 

ภาษาที่ใช้ในการประกวด มี ๓ ภาษา ดังนี้

 1. ภาษาไทย
 2. ภาษาอังกฤษ
 3. ภาษาจีน

 

กำหนดระยะเวลา

 • ตั้งแต่วันนี้ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ : เปิดรับสมัคร พร้อมส่งไฟล์แฟ้มสะสมผลงานไฟล์ PDF Upload ผ่าน www.ibsofficial.com/speech
 • เสาร์ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐–๑๖.๐๐ น. ปฐมนิเทศ ชี้แจงกติกาการประกวดฯ

 

รางวัลการประกวดสุนทรพจน์ ทั้ง ๓ ภาษา

 • ประเภทประถมศึกษาศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตร/ พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๑,๒๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๑,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๘๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๕๐๐ บาท
 • ประเภทมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น
  • รางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตร/ พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๑,๒๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๑,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๘๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๕๐๐ บาท
 • ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • รางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตร/ พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๑,๒๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๑,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๘๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๕๐๐ บาท
 • ประเภทอุดมศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตร/ พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๑,๒๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๑,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๘๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๕๐๐ บาท

 

รางวัลสนับสนุนการประกวดสุนทรพจน์

 • เกียรติบัตรออนไลน์สำหรับครูอาจารย์ที่เป็นผู้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์
 • เกียรติบัตรออนไลน์สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกคน

 

ติดต่อสอบถาม

คุณศรีดา ชื่นชม โทรศัพท์ ๐๙๙-๔๒๘-๔๓๖๐

คุณอรประภา สากูต โทรศัพท์ ๐๘๘-๐๐๒-๖๓๗๑

Facebook: Change the World Speech Contest

Line group: Speech contest Club

Line Official: @339ctpor

หมายเหตุ ผู้เข้าประกวดจะต้องเข้ากลุ่มไลน์ทั้ง ๒ กลุ่ม เพื่อรับข้อมูลการจัดกิจกรรมของโครงการ

FaLang translation system by Faboba