ประกวดคําขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ หัวข้อ วันภาษาไทยแห่งชาติ”

ประกวดคําขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ หัวข้อ วันภาษาไทยแห่งชาติ”

ประเภทการประกวด : Writing
รวมเงินรางวัล : 87,000 บาท
เริ่มส่งผลงาน : 01/07/2564
หมดเขตส่งผลงาน : 15/07/2564 ( )
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป
รายละเอียดเพิ่มเติม: สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
     สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคําขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ หัวข้อ “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร
 
 
วัตถุประสงค์

เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ตระหนัnถึงคุณค่า และความสําคัญของภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และสมบัติวัฒนธรรมอัuล้ำค่าของชาติ ตลอดจนมีส่วนร่วม ในการแสดงทักษะความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย เพื่อการสื่อสารความหมายอย่างชัดเจนและงดงาม ผ่านการประกวดคําขวัญ

 

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด แบ่งเป็น ๓ ประเภท

 • ศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า
 • ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า
 • ประชาชนทั่วไป

 

หัวข้อการประกวด
การประกวดคําขวัญ หัวข้อ “วันภาษาไทยแห่งชาติ”

 

หลักเกณฑ์การประกวด

 • เนื้อหาตรงตามหัวข้อที่กําหนด
 • ผลงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • ใช้ภาษาไทยถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม
 • มีจํานวนคําไม่เกิน ๓๐ คํา
 • เจ้าของผลงานต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่เคยเผยแพร่หรือปรากฏในสื่ออื่นใดมาก่อน
 • กรอกใบสมัครและส่งผลงานทาง Google Forms ที่สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกําหนด
 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวด คนละไม่เกิน ๑ ชิ้นงาน โดยระบุชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่สามารถติดต่อได้
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชิ้นถือเป็นลิขสิทธิ์ของสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัล หากผลงานไม่ผ่านเกณฑ์การประกวด

 

กำหนดระยะเวลา

 • รับสมัครภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น
 • ประกาศผลการประกวดคําขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

 

รางวัลการประกวดคําขวัญ

 • ประเภทประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า
  • รางวัลชนะเลิศ จํานวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จํานวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๗,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จํานวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย จํานวน ๒ รางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ประเภทอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า
  • รางวัลชนะเลิศ จํานวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จํานวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๗,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จํานวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย จํานวน ๒ รางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ประเภทประชาชนทั่วไป
  • รางวัลชนะเลิศ จํานวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จํานวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๗,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จํานวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย จํานวน ๒ รางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

ติดต่อสอบถาม

 • กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
  โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๑๖ - ๑๗
 • www.facebook.com/Pasathai2563
FaLang translation system by Faboba