การแข่งขันเกมออนไลน์ HDF Cyber Wiz เกมล่าท้าจริง

การแข่งขันเกมออนไลน์ HDF Cyber Wiz เกมล่าท้าจริง

ประเภทการประกวด : eSport
รวมเงินรางวัล : 200,000 บาท
เริ่มส่งผลงาน : 01/06/2564
หมดเขตส่งผลงาน : 31/08/2564 ( )
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : นักเรียน
รายละเอียดเพิ่มเติม: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Chulabhorn Royal Academy

      ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันเกมออนไลน์บนเว็บบราวเซอร์ “HDF Cyber Wiz เกมล่าท้า จริง” ภายใต้โครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติมีสไตล์ให้สตรอง” ปีที่ 2

ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 215,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

HDF Cyber Wiz เกมล่า ท้า จริง

     เป็นเกมที่สอดแทรกเนื้อหา เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้ เพื่อให้เยาวชนสามารถคิดวิเคราะห์และประมวลผลจนเกิดเป็นกระบวนการทางปัญญาอันจะนําไปสู่การ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้สามารถป้องกันตนเองและครอบครัวจากอันตรายบนโลกออนไลน์ได้

 

วัตถุประสงค์

 1. เป็นการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีพฤติกรรมในการสื่อสารและบริโภคข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ
 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนไทยรู้จักคิด วิเคราะห์ใช้วิจารณญาณ และสติการในการเสพสื่อ
 4. เพื่อสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศ สู่ยุคระบบเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล

 

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

 1. ผู้แข่งขันต้องเป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า ไม่จํากัดเพศ และอายุ
 2. ผู้แข่งขันต้องเป็นนักเรียนของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยเท่านั้น
 3. ผู้แข่งขันต้องมีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใดๆ เนื่องจากกระทําความผิดหรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย

 

ประเภทการแข่งขัน

 1. ประเภทบุคคล
 2. ประเภทสถาบันการศึกษา

 

กติกาการแข่งขัน

 1. ผู้แข่งขันต้องลงทะเบียนบนเว็บไซต์www.hdfcyberwiz.com และกรอกข้อมูลส่วน บุคคลให้ครบถ้วน และยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความจริง หากกรอกข้อมูลการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือ ตรวจสอบว่าเป็นข้อมูลเท็จ จะไม่มีสิทธิ์รับรางวัลทุนการศึกษาและใบประกาศนียบัตรของการแข่งขัน
 2. ผู้แข่งขันต้องลงชื่ออาจารย์ของสถาบันที่กําลังศึกษาอยู่ในการลงทะเบียนสมัครในฐานะอาจารย์  ที่ปรึกษา (อาจารย์1 ท่าน สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนได้มากกว่า 1 คน)
 3. ผู้แข่งขัน 1 คน สามารถสมัครแข่งขันได้หลายบัญชีผู้ใช้ ( User Account ) ระบบจะเลือกบัญชีผู้ใช้  ที่ได้คะแนนสูงสุดเพียงบัญชีเดียว ในการตัดสินรางวัลทุนการศึกษาทั้งทั้ 2 ประเภท 
 4. ระบบจะเริ่มเก็บคะแนนผู้แข่งขันตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2564 เท่านั้น
 5. ผู้แข่งขันที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องเล่นจนจบเกม
 6. ผู้แข่งขันที่มีคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1-4 จะได้รับรางวัลทุนการศึกษาประเภทบุคคลตามลําดับ โดย ระบบจะแสดงคะแนนของผู้แข่งขันแต่ละคน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ทาง www.hdfcyberwiz.com  โดย เข้าไปที่หน้า “ตั้งค่า” และ “ข้อมูลส่วนตัว”
 7. สถาบันการศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนเข้าแข่งขันมากที่สุด อันดับที่ 1-3 จะได้รับรางวัลทุนการศึกษา ประเภทสถาบันการศึกษาตามลําดับ (นักเรียน 1 คน เท่ากับ 1 คะแนน)
 8. ในระหว่างเล่นเกมผู้เข้าแข่งขันสามารถเปิดเว็บเบราว์เซอร์อื่นๆ เพื่อค้นหาข้อมูลได้
 9. การตัดสินคะแนนของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกฎ กติกาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. ผู้ที่ได้รับรางวัลทุนการศึกษาประเภทบุคคลจะต้องร่วมพิธีมอบรางวัลตามวัน เวลา และสถานที่ที่ผู้จัด กําหนด
 12. ผู้ที่ได้รับรางวัลทุนการศึกษาประเภทสถาบันการศึกษาจะต้องส่งผู้แทนจากสถาบันมาร่วมพิธีมอบ รางวัลตามวัน เวลา และสถานที่ที่ผู้จัดกําหนด

 

ระยะเวลาดําเนินการ

 • ช่วงการแข่งขัน : วันที่ 1 มิถุนายน – วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ระยะเวลา 3 เดือน
 • วันประกาศผล : ภายในเดือนกันยายน (แจ้งกําหนดการให้ทราบอีกครั้งรั้)

 

รางวัลการแข่งขัน

1. ประเภทบุคคล

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท ใบประกาศนียบัตรและเสื้อสามารถ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท ใบประกาศนียบัตรและเสื้อสามารถ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท ใบประกาศนียบัตรและเสื้อสามารถ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 5,000 บาท ใบประกาศนียบัตรและเสื้อสามารถ

2. ประเภทสถาบันการศึกษา

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 70,000 บาท และใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท และใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท และใบประกาศนียบัตร

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ทดสอบปฏิกิริยาของนักเรียนที่มีต่อข่าว ให้นักเรียนเรียนรู้แยกแยะ และตัดสินใจว่า ข่าวใดจริงหรือปลอม และนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน
 2. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้สติในการไตร่ตรองข่าวสารก่อนที่จะทําการเผยแพร่ออกไป
 3. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ถึงวิธีการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในโลกออนไลน์ และนํามาปรับใช้ให้ถูกต้อง
 4. เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและรู้ถึงวิธีการเสพสื่ออย่างมีสติและเสพอย่างสร้างสรรค์และนําความรู้ที่ ได้รับไปแนะนําขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

 

ติดต่อสอบถาม

Facebook Fanpage : HDF Cyber Wiz เกมล่า ท้า จริง

FaLang translation system by Faboba